Điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH CHUNG THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG ĐẾN NĂM 2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2045

- Cấp phê duyệt                                   : Thủ tướng Chính phủ

- Cơ quan thẩm định                           : Bộ Xây dựng

- Cơ quan tổ chức lập quy hoạch      : Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng

- Đơn vị tư vấn lập quy hoạch             : Liên danh Công ty Sakae Corporate Advisory và Công ty tư vấn Surbana Jurong

File đính kèm
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác