Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do UBND thành phố Đà Nẵng ban hành hết hiệu lực thi hành toàn bộ
Đăng ngày 06-11-2017 15:03, Lượt xem: 388

Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quyết định số 5379/QĐ-UBND ngày 27 tháng 9 năm 2017 về việc Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do UBND thành phố Đà Nẵng ban hành hết hiệu lực thi hành toàn bộ

Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do UBND thành phố Đà Nẵng ban hành hết hiệu lực thi hành toàn bộ bao gồm:

TT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

1

Quyết định

10/2013/QĐ-UBND ngày 05/02/2013

Quy định mức trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách Nhà nước

Căn cứ pháp lý làm cơ sở ban hành Nghị quyết này đã hết hiệu lực thi hành

01/8/2017

2

Quyết định

31/2015/QĐ-UBND ngày 09/11/2015

Ban hành Quy định cho vay từ nguồn vốn ủy thác của ngân sách thành phố tại Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố Đà Nẵng đối với cán bộ, công chức, người lao động có hoàn cảnh khó khăn

Quyết định số 19/2017/QĐ-UBND ngày 16/6/2017 đã thay thế Quyết định này

26/6/2017

3

Quyết định

32/2015/QĐ-UBND ngày 09/11/2015

Quy định việc quản lý, sử dụng vốn ủy thác của ngân sách thành phố tại Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố Đà Nẵng

Quyết định số 19/2017/QĐ-UBND ngày 16/6/2017 đã thay thế Quyết định này

26/6/2017

4

Quyết định

01/2016/QĐ-UBND ngày 05/01/2016

Sửa đổi, bổ sung Quy định việc quản lý, sử dụng vốn ủy thác của ngân sách thành phố tại Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội Đà Nẵng

Quyết định số 19/2017/QĐ-UBND ngày 16/6/2017 đã thay thế Quyết định này

26/6/2017

 

 

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác