Lấy ý kiến dự thảo quyết nghị về việc quyết định mức tiền tối thiểu để làm cơ sở vận động đóng góp Quỹ Đền ơn đáp nghĩa trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
Đăng ngày 06-10-2017 08:19, Lượt xem: 812

Sau khi lấy ý kiến của Thường trực Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam thành phố, các Sở có liên quan và các quận, huyện; Sở Lao động - Thương binh và xã hội đã hoàn chỉnh dự thảo Nghị quyết về việc quyết định mức tiền tối thiểu để làm cơ sở vận động đóng góp Quỹ Đền ơn đáp nghĩa trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Cán bộ, Đảng viên và nhân dân tham gia ý kiến góp ý xin gửi về Sở Lao động - Thương binh và xã hội thành phố Đà Nẵng (Tầng 26, Trung tâm Hành chính thành phố, số 24 Trần Phú, Đà Nẵng hoặc số điện thoại: 0236 3825949 - 0905 267981 gặp đ/c Châu) để được tiếp nhận và hoản chỉnh dự thảo Nghị quyết.

Nội dung dự thảo:

Thực hiện Nghị định số 91/1998/NĐ-CP ngày 09 tháng 11 năm 1998 của Chính phủ ban hành Điều lệ xây dựng và quản lý Quỹ Đền ơn đáp nghĩa; ngày 25 tháng 12 năm 2001, Uỷ ban nhân dân thành phố Đà Nẵng ban hành Quyết định số 197/2001/QĐ-UB về việc thành lập Quỹ Đền ơn đáp nghĩa trên địa bàn thành phố Đà Nẵng và quy định đối tượng tham gia đóng góp và mức đóng góp cụ thể như sau:

- Mức 02 ngày lương (hoặc sinh hoạt phí) + phụ cấp chức vụ + phụ cấp khu vực/người/năm: Được thực hiện đối với người đang làm việc trong các cơ quan hành chính, sự nghiệp; cơ quan của Đảng, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp; lực lượng vũ trang; doanh nghiệp của Việt Nam. 

- Mức 10.000đ/người/năm: Được thực hiện đối với người làm nghề tự do; công dân cư trú trên địa bàn phường, xã không làm việc tại các cơ quan, tổ chức được quy định đóng góp 2 ngày lương. 

Sau gần 16 năm triển khai thực hiện, Quỹ  Đền ơn đáp nghĩa các cấp đã vận động được gần 154 tỷ đồng (trong đó: cấp thành phố 69,157 tỷ đồng; cấp quận, huyện 44,263 tỷ đồng và cấp xã, phường 40,546 tỷ đồng). Nguồn Quỹ Đền ơn đáp nghĩa vận động được cùng với nguồn hỗ trợ từ ngân sách đã góp phần hỗ trợ cải thiện nhà ở, trợ cấp khó khăn đột xuất, nâng cấp mộ, Nghĩa trang liệt sĩ, hỗ trợ đối tượng chính sách đi điều dưỡng kết hợp tham quan tại các địa phương khác ngoài thành phố…Về chi Quỹ Đền ơn đáp nghĩa, hằng năm Thường trực Ban Quản lý Quỹ Đền ơn đáp nghĩa các cấp dự toán kinh phí chi Quỹ trong năm trình Chủ tịch UBND cùng cấp phê duyệt và thực hiện theo đúng quy định. 

Tuy nhiên đến nay văn bản của Trung ương quy định về vận động đóng góp Quỹ  Đền ơn đáp nghĩa đã thay đổi; tình hình kinh tế - xã hội của thành phố liên tục phát triển trong những năm gần đây nên cần phải ban hành văn bản mới  đúng quy định và mức vận động đóng góp cho phù hợp với điều kiện hiện nay,  cụ thể như sau:

- Ngày 28/4/2006, Chính phủ ban hành Nghị định số 45/2006/NĐ-CP về việc ban hành Điều lệ quản lý và sử dụng Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” thay thế Nghị định số 91/1998/NĐ-CP ngày 09/11/1998 của Chính phủ, do vậy cơ sở pháp lý của Quyết định số 197/2001/QĐ-UB không còn phù hợp;

- Hiện nay với mức tiền tối thiểu (02 ngày lương) để làm cơ sở vận động đóng góp Quỹ Đền ơn đáp nghĩa là cao vì ngoài ra người làm công ăn lương còn phải tham gia nhiều quỹ khác như: 01 ngày lương Quỹ vì người nghèo; 01 ngày lượng Quỹ phòng chống thiên tai; 0,5 ngày lương ủng hộ theo tinh thần Chỉ thị 24 của Thành ủy Đà Nẵng; ủng hộ đồng bào các tỉnh, thành bị bão, lụt... Hiện nay một số nhiệm vụ chi từ nguồn Quỹ  Đền ơn đáp nghĩa như: hỗ trợ người có công với cách mạng sửa chữa nhà ở được thực hiện theo Quyết định 22/2013/QĐ-CP ngày 26 tháng 4 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ;  nâng cấp mộ, nghĩa trang liệt sĩ được thực hiện theo Đề án nâng cấp mộ, nghĩa trang liệt sĩ giai đoạn 2016 - 2018 đã được UBND thành phố phê duyệt đang triển khai và hoàn thành trong năm 2018 nên nhiệm vụ chi Quỹ Đền ơn đáp nghĩa trong những năm đến sẽ giảm. 

Căn cứ quy định tại Điểm c, Khoản 3, Điều 19 Luật Tổ chức Chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19 tháng 6 năm 2015 quy định: “Hội đồng nhân cấp tỉnh Quyết định các khoản đóng góp của nhân dân”. Uỷ ban nhân dân thành phố sẽ trình Hội đồng nhân dân thành phố quyết nghị về việc quyết định mức tiền tối thiểu để làm cơ sở vận động đóng góp Quỹ Đền ơn đáp nghĩa trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, cụ thể như sau:

1. Mức 01 ngày lương và phụ cấp lương đóng bảo hiểm xã hội/người/năm đối với người đang làm việc trong các cơ quan, đơn vị theo quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 7, Chương 2, Nghị định số 45/2006/NĐ-CP ngày 28/4/2006 của Chính phủ cụ thể như sau:

- Các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp của Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị - xã hội nghề nghiệp; tổ chức xã hội nghề nghiệp, tổ chức xã hội khác;

- Các cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân và Công an nhân dân;

- Các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế của Việt Nam;

- Cơ sở văn hóa, y tế, giáo dục, đào tạo, khoa học, thể dục thể thao và các ngành sự nghiệp khác.

2. Mức 10.000đồng/người/năm đối với:

- Người làm nghề tự do theo quy định tại Điểm c, Khoản 1, Điều 7, Chương 2, Nghị định số 45/2006/NĐ-CP ngày 28/4/2006 của Chính phủ;

- Công dân cư trú trên địa bàn phường, xã không làm việc tại các cơ quan, tổ chức quy định tại Điểm 1 nêu trên. 

Với mức tiền tối thiểu để làm cơ sở vận động đóng góp Quỹ Đền ơn đáp nghĩa như trên, có những tác động đến các hoạt động Đền ơn đáp nghĩa các cấp, cụ thể như sau:

- Kinh phí Quỹ Đền ơn đáp nghĩa cấp thành phố và cấp quận, huyện vận động được sẽ giảm, ít nhiều có ảnh hưởng đến hoạt động Đền ơn đáp nghĩa trên địa bàn; 

- Kinh phí vận động Quỹ Đền ơn đáp nghĩa cấp xã, phường giảm không đáng kể vì kinh phí vận động được từ người làm công ăn lương chiếm khoản 10% kinh phí vận động trong năm, do đó ảnh hưởng không đáng kể đến hoạt động Đền ơn đáp nghĩa trên địa bàn xã, phường.

Tuy nhiên do nhiệm vụ chi Quỹ Đền ơn đáp nghĩa các cấp trong những năm đến được điều chỉnh giảm nên kinh phí vận động được vẫn đảm bảo cho một số hoạt động Đền ơn đáp nghĩa của từng địa phương./

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác