Quyết định số 6901/QĐ-UBND ngày 24/8/2012 của UBND thành phố v/v phê duyệt Kế hoạch ứng phó với biến đổi khí hậu và nước biển dâng TP. Đà Nẵng đến năm 2020
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác