Công văn số 9515/UBND-QLĐTh ngày 13/11/2012 của UBND thành phố v/v xử lý kiến nghị của Tiểu đoàn PH 78 tại Công văn số 165/CV-TĐ ngày 6/11/2012
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác