Công văn số 9520/UBND-QLĐTh ngày 13/11/2012 của UBND thành phố v/v liên quan đến xử lý ngập úng, đảm bảo thoát nước trên địa bàn thành phố
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác