Viện nghiên cứu PT KT-XH Đà Nẵng

- Địa chỉ: Tầng 28, Trung tâm Hành chính thành phố, 24 Trần phú, thành phố Đà Nẵng

- Điện thoại: (+84.236) 3840332 - Fax: 3840975

- Website:  http://www.dised.danang.gov.vn/. E-maildised@danang.gov.vn

Chức năng, nhiệm vụ:

Viện có chức năng nghiên cứu, tham mưu cho Thành uỷ, UBND thành phố về định hướng, chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội của thành phố.

 Nhiệm vụ:

- Nghiên cứu xây dựng định hướng, chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội thành phố trong mối quan hệ với khu vực và cả nước, dự báo xu hướng phát triển các nguồn nhân lực và các nhân tố phát triển khác. 

 - Nghiên cứu những chính sách và công cụ quản lý kinh tế vĩ mô xuất phát từ thực tiễn thành phố và khu vực làm cơ sở cho việc đề xuất các giải pháp, biện pháp nhằm phục vụ yêu cầu phát triển của thành phố đồng thời tham gia đóng với Trung ương trong việc hoạch định chính sách quản lý và phát triển kinh tế đối với địa phương. 

 - Nghiên cứu đổi mới cơ chế quản lý kinh tế, quản lý hành chính nhà nước trong lĩnh vực kinh tế, quản lý và phát triển đô thị nghiên cứu và đề xuất các định chế mới để vận hành theo mục tiêu phát triển.

 - Chủ trì nghiên cứu hoặc tham gia nghiên cứu, thẩm định các chương trình đề án, dự án kinh tế - xã hội theo sự phân công của Thành ủy, UBND thành phố.

- Giúp Thành uỷ, UBND thành phố theo dõi, tổng kết, phân tích tình hình thực hiện và dự báo các mô hình về phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố nhằm phục vụ công tác chỉ đạo, lãnh đạo của Thành uỷ, UBND thành phố.

- Đánh giá tình hình thực hiện các Nghị quyết của Đảng trong lĩnh vực kinh tế, phát hiện các vấn đề kinh tế - xã hội nảy sinh và đề xuất các giải pháp, biện pháp để đẩy mạnh việc thực hiện Nghị quyết của Đảng.

 - Xây dựng hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về kinh tế - xã hội trong nước, ngoài nước và của thành phố, ấn hành tài liệu về kết qủa nghiên cứu, tài liệu tham khảo phục vụ lãnh đạo thành phố, giúp công tác nghiên cứu khoa học và yêu cầu của các tổ chức kinh tế.

 - Thực hiện tư vấn các vấn đề về kinh tế theo yêu cầu của các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế trong việc xây dựng các dự án đầu tư, dự án tiếp thị, nghiên cứu thị trường, quản trị doanh nghiệp.

 - Hợp tác với các cơ quan, tổ chức trong nước và ngoài nước trong việc nghiên cứu, trao đổi cán bộ khoa học, đào tạo và thông tin kinh tế theo quy định của Nhà nước.

 - Thực hiện những nhiệm vụ khác do UBND thành phố giao./.

Thông tin lãnh đạo đơn vị:

Ông Huỳnh Huy Hòa,
Chức vụ: Viện trưởng, Tiến sĩ Kinh tế
* Điện thoại: 0236.3.88.69.68
* Fax: 0236.3840.975
* Email: hoahh@danang.gov.vn
 
 Ông Đặng Đình Đức
Chức vụ: Phó Viện trưởng, Tiến sĩ Kinh tế
* Điện thoại: 0236.3.656.656, 
* Email: ducdd@danang.gov.vn

Các phòng nghiệp vụ:

Tt

Phòng, ban

Điện thoại

01

Phòng Nghiên cứu kinh tế

0236.3.849.140, 090.6.535.666

02

Phòng Nghiên cứu xã hội - nhân văn

0236.3.840.017, 090.4.159.326

03

Phòng nghiên cứu cơ chế chính sách

0236.3.840.018, 090.9.509.589

04

Phòng Nghiên cứu đô thị

0236.3.839.191, 098.3.017.071

05

Phòng QL Khoa học

0236.3.840.016, 090.9.509.700

06

Phòng Hợp tác và Phát triển dự án quốc tế

0236.3.840.344, 091.5.888.368

07

Văn phòng Viện

0236.3.839.696, 090.3.598.698

08

Tạp chí phát triển kinh tế xã hội

0236.3.840.019, 093.5.422.236

09

Trung tâm Tư vấn  Phát triển miền Trung

0236.3.656.656, 091.5.681.888

 

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT