Quỹ Đầu tư phát triển Đà Nẵng

- Địa chỉ: 18 Yên Bái, phường Hải Châu 1, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

- Điện thoại: 0236.3.888.769 . Fax: 0236.3.898.498

- Website:  http://www.ddif.com.vn/

Chức năng, nhiệm vụ:

Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Đà Nẵng thực hiện chức năng cho vay và đầu tư trên địa bàn thành phố  theo quy định tại Quyết định số 3180/QĐ-UBND ngày 09/10/2021 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Đà Nẵng.

Nhiệm vụ của Quỹ đầu tư phát triển là tiếp nhận vốn ngân sách cấp, huy động vốn trung và dài hạn từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật để đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế kỹ thuật của địa phương. Các hình thức đầu tư của Quỹ gồm:

- Đầu tư trực tiếp vào các dự án là việc Quỹ sử dụng nguồn vốn hoạt động của mình để đầu tư vào các dự án, trong đó Quỹ có thể trực tiếp quản lý dự án theo quy định của pháp luật và quản lý đầu tư, xây dựng.

- Cho vay đầu tư các dự án đầu tư kết cấu hạ tầng có phương án thu hồi vốn trực tiếp.

- Góp vốn thành lập các tổ chức kinh tế, Quỹ được góp vốn thành lập công ty cổ phần, công ty TNHH theo quy định của luật doanh nghiệp.

- Nhận ủy thác và ủy thác.

Thông tin lãnh đạo đơn vị:

I. Hội đồng quản lý Quỹ:
1. Ông Hồ Kỳ Minh         – Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Đà Nẵng    - Chủ tịch Hội đồng Quản lý Quỹ.
2. Ông Nguyễn Văn Phụng  – Giám đốc Sở Tài chính                              - Phó Chủ tịch Hội đồng Quản lý Quỹ.
3. Bà Trần Thị Thanh Tâm       – Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư            - Uỷ viên.
4. Ông Võ Minh                   – GĐ Chi nhánh NH Nhà nước tại Đà Nẵng - Ủy viên.
5. Ông Nguyễn Thanh Tâm – Giám đốc Quỹ                                            - Uỷ viên.

II. Ban Giám đốc Quỹ
1. Ông Nguyễn Thanh Tâm  – Giám đốc Quỹ.         Điện thoại : 0236.3.888.722
2. Ông Đoàn Ngọc Vui         – Phó Giám đốc Quỹ.  Điện thoại : 0.236.3.898.711
3. Ông Trần Lê Minh Tín     – Phó Giám đốc Quỹ.  Điện thoại : 0.236.3.888.826
4. Ông Nguyễn Văn Vinh     – Phó Giám đốc Quỹ.  Điện thoại :   

III. Ban kiểm soát Quỹ

1. Bà Huỳnh Thị Vân         – Trưởng ban.             

2. Các thành viên khác.

IV. Các phòng nghiệp vụ:

Tt

Phòng, ban

Điện thoại

01

Văn phòng Quỹ

0236.3.888.769

02

Phòng Kế hoạch và Nghiên cứu phát triển

0236.3.888.744

03

Phòng Đầu tư và ủy thác

0236.3.888.714

04

Phòng Thẩm định 

0236.3.888.486

05

Phòng Tín dụng

0236.3.888.766

06

Phòng Tài chính  kế toán  

0236.3.888.755

 

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT