Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: 522 Ông Ích Khiêm, thành phố Đà Nẵng

Điện thoại: 02363.821378       Fax: 02363.835034

Website: www.dafo.danang.gov.vn Email: dafo@danang.gov.vn 

Chức năng, nhiệm vụ:

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng là tổ chức chính trị – xã hội, chuyên trách về công tác đối ngoại nhân dân trong lĩnh vực hoà bình đoàn kết, hữu nghị và hợp tác giữa nhân dân Việt Nam nói chung, giữa nhân dân thành phố Đà Nẵng nói riêng với nhân dân các nước trên thế giới và các tổ chức phi chính phủ nước ngoài. Liên hiệp các tổ chức hữu nghị là thành viên của Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng, hoạt động dưới sự lãnh đạo của Thành uỷ và quản lý trực tiếp của Ủy ban nhân dân thành phố.

- Tiến hành các hoạt động hữu nghị và hợp tác nhằm:    

+ Góp phần tăng cường, củng cố và phát triển quan hệ đoàn kết và hữu nghị; hỗ trợ và làm cầu nối cho các hoạt động ngoại giao chính trị, kinh tế và văn hóa giữa thành phố Đà Nẵng với địa phương các nước.

+  Làm cho bạn bè quốc tế ngày càng hiểu đúng và đầy đủ hơn về đất nước và con người Việt Nam, tranh thủ sự đồng tình và ủng hộ rộng rãi của nhân dân thế giới đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam nói chung và thành phố Đà Nẵng nói riêng, góp phần nâng cao hiểu biết và nhận thức của các tầng lớp nhân dân thành phố về chính sách đối ngoại của Việt Nam, về tình hình thế giới và các vấn đề toàn cầu.

+ Ủng hộ sự nghiệp đấu tranh chính nghĩa của nhân dân các nước, góp phần vào cuộc đấu tranh chung vì hoà bình, độc lập dân tộc, dân chủ, phát triển và tiến bộ xã hội.

-  Làm đầu mối phối hợp vận động, điều phối viện trợ phi chính phủ nước ngoài nhằm góp phần vào công tác phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

- Phối hợp làm tốt công tác vận động cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài có quê quán ở thành phố Đà Nẵng hướng về quê hương và tích cực tham gia đóng góp xây dựng thành phố.

- Hướng dẫn các tổ chức thành viên, phối hợp cùng các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai các hoạt động đối ngoại nhân dân đạt kết quả tốt, theo chủ trương đối ngoại của thành phố.

Thông tin lãnh đạo:

Lãnh đạo Liên hiệp

  STT

 Họ và tên

 Chức vụ

 Điện thoại

    1.

 Ông Nguyễn Ngọc Bình

Chủ tịch 

0908.434.569

    2.     

 Ông Phạm Hữu Hoa

Phó Chủ tịch

0903.582.999

 Các phòng ban chuyên môn

 STT

 Phòng, ban, đơn vị trực thuộc

 Địa chỉ

 Điện thoại

1.

 Văn phòng

522 Ông Ích Khiêm

0236.3821378

2.

 Phòng Tổ chức - Hành Chính

                Nt

0236.2641169

3.

 Phòng Nghiệp vụ

                Nt

0236.2600640

4.

Cơ sở Ngoại ngữ Hữu nghị

                Nt

0236.3821378

5.

Chương trình SUNY Brockport Việt Nam

14 Nguyễn Trác

0236.3652402

 

 

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT