Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: K54/10- Ông Ích Khiêm, Thành phố Đà Nẵng

Điện thoại : 02363.821434    Fax: 02363. 519300

Website: vannghedanang.org.vn    Email: lhvhntdanang@gmail.com 

Chức năng, nhiệm vụ:

Tập hợp, tổ chức và động viên các văn nghệ sĩ sáng tác trên tinh thần phát huy truyền thống văn học nghệ thuật Việt Nam, tiếp thu tinh hoa văn học nghệ thuật thế giới nhằm sáng tạo nhiều tác phẩm có giá trị cao về tư tưởng và nghệ thuật, xậy dựng nền văn học nghệ thuật Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc; tổ chức mở rộng các hoạt động văn học nghệ thuật, giao lưu văn học nghệ thuật với các hội văn học nghệ thuật trong và ngoài nước nhằm giới thiệu các tác phẩm có giá trị với công chúng trong nước và nước ngoài.

Thông tin lãnh đạo:

Chủ tịch hội: Bùi Văn Tiếng

Phó CT Hội:  

Ông Văn Sinh

Nguyễn Thị Thu Hương

Nguyễn Nho Khiêm

Các phòng ban chuyên môn:

Tt

Phòng, ban

Điện thoại

01

Văn Phòng

02363.821434   

02

Tạp chí Non nước

02363. 532493

03

Trang Thông tin điện tử

 02363. 680804

 

 

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT