Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ:  05  Quang Trung -  Quận Hải Châu-  thành phố Đà Nẵng

Điện thoại:  02363.539322 

Website: http://lhhdanang.vn     Email: lhhdanang@gmail.com

Chức năng, nhiệm vụ:

1. Tập hợp, đoàn kết đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ, điều hoà phối hợp hoạt động của các Hội thành viên và tạo điều kiện thuận lợi cho các hội và giới trí thức khoa học - công nghệ phát huy tiềm năng trí tuệ của mình để phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá thành phố Đà Nẵng, bao gồm:

- Thực hiện chức năng tư vấn, phản biện và giám định xã hội; tham gia giám sát độc lập với các đề án, công trình, đề tài khoa học;

- Tham gia nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ vào đời sống và bảo vệ môi trường;

- Tích cực góp phần vào sự nghiệp nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, nhất là việc đào tạo thế hệ trẻ và phổ biến kiến thức khoa học và công nghệ. Tham gia các hoạt động phát triển cộng đồng, xoá đói giảm nghèo, chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân.

2. Thực hiện tốt vai trò thành viên của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng, phối hợp với các tổ chức và đoàn thể khác thực hiện các công việc:

- Góp phần xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, phát huy sức mạnh tổng hợp nhằm thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ và văn minh;

- Góp phần duy trì truyền thống và văn hóa tốt đẹp của dân tộc, tích cực tham gia xây dựng nếp sống mới;

- Vận động, tập hợp và tạo điều kiện để anh, chị, em trí thức Việt kiều đóng góp phần trí tuệ và sức lực vào công cuộc xây dựng phát triển thành phố;

- Vận động giới trí thức đấu tranh bảo vệ hoà bình, tăng cường sự hiểu biết và hợp tác giữa các dân tộc.

3. Làm đầu mối quan hệ giữa các hội thành viên với các cơ quan Đảng, Nhà nước, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng và các đoàn thể khác nhằm giải quyết những vấn đề chung trong hoạt động hội;

4. Xây dựng, phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống tổ chức Liên hiệp hội Đà Nẵng. Củng cố và phát triển hoạt động của các hội thành viên, trước hết là ở một số lĩnh vực khoa học và công nghệ quan trọng đối với sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá;

5. Nêu cao tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, ý thức, trách nhiệm công dân, tính cộng đồng, tính trung thực và đạo đức nghề nghiệp của người trí thức. Bảo vệ quyền lợi chính đáng và hợp pháp của các hội thành viên, các cán bộ khoa học và công nghệ, tạo điều kiện thuận lợi để nâng cao trình độ nghề nghiệp, đời sống tinh thần và vật chất của những người làm công tác khoa học và công nghệ theo khả năng của Liên hiệp hội Đà Nẵng;

6. Quản lý, điều phối và hướng dẫn các hoạt động đối nội, đối ngoại và hợp tác quốc tế của các hội thành viên, các trung tâm, đơn vị trực thuộc và của Liên hiệp hội Đà Nẵng.

Thông tin lãnh đạo đơn vị:

1. Chủ tịch: Ông Võ Công Trí: 02363. 539323

2. Phó Chủ tịch: Ông Nguyễn Đình Phúc: 02363. 539326

3. Phó Chủ tịch: Ông Thái Bá Cảnh: 02363. 539322

4. Tổng thư ký kiêm Chánh Văn phòng: Ông Trần Quốc Tuấn: 02363. 539324

Các phòng ban chuyên môn

Stt

Phòng, ban

Điện thoại

01

Văn Phòng

02363. 539955

02

Ban Khoa học & Công nghệ

02363. 539957

03

Ban Tài chính - Kế toán

02363. 539958

04

Ban Tuyên Truyền & Đối Ngoại

02363. 539325

05

Ban Tư vấn, Phản biện & Giám định xã hội

02363. 539956

06

Quỹ Sáng tạo Khoa học và Công nghệ

02363. 539959

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT