Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: 01 Pasteur - Quận Hải Châu - Tp Đà Nẵng

Điện thoại: 02363. 82 66 11      Fax: 02363. 821 329

Website: www.phunudanang.org.vn  Email: hoilhpndanang@vnn.vn

Chức năng, nhiệm vụ:

- Đại diện chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của các tầng lớp phụ nữ, tham gia xây dựng Đảng, tham gia quản lý Nhà nước.

- Đoàn kết, vận động phụ nữ Đà Nẵng thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; vận động xã hội thực hiện bình đẳng giới.

 - Tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, lý tưởng cách mạng, phẩm chất đạo đức, lối sống; đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước;

- Vận động các tầng lớp phụ nữ chủ động, tích cực thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước, phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc; vận động, hỗ trợ phụ nữ nâng cao năng lực, trình độ, xây dựng gia đình hạnh phúc; chăm lo cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của phụ nữ;

- Tham mưu đề xuất, tham gia xây dựng, phản biện xã hội và giám sát việc thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước có liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ, gia đình và trẻ em;

- Xây dựng, phát triển tổ chức Hội vững mạnh;

- Đoàn kết, hợp tác với phụ nữ các nước, các tổ chức, cá nhân tiến bộ trong khu vực và thế giới vì bình đẳng, phát triển và hòa bình.

Thông tin lãnh đạo đơn vị:

Chủ tịch: Hoàng Thị Thu Hương

Phó Chủ tịch:

Trần Thị Thu Hạnh

Nguyễn Thị Huyền

Lương Thị Đạo

Các phòng ban chuyên  môn

TT

Phòng, ban

Điện thoại

1

Ban Xây dựng Tổ chức Hội và Văn phòng

02363.812142

02363.810689

2

Ban Tuyên giáo - Chính sách pháp luật

02363.826611

02363.892558

3

Ban Gia đình, xã hội - Kinh tế

02363.840350

02363.812143

4

Phòng Kế toán

02363.840351

 

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT