Sở Khoa học và Công nghệ

Địa chỉ: Tầng 22, Trung tâm Hành chính thành phố Đà Nẵng, số 24 Trần Phú, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: 0236. 3830214, 0236. 3891916/  Fax: 0236. 3822864
Website: http://www.dost.danang.gov.vn.  Email: skhcn@danang.gov.vn

Chức năng nhiệm vụ

Sở Khoa học và Công nghệ là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân thành phố quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ, bao gồm: hoạt động khoa học và công nghệ; phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ; tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng; sở hữu trí tuệ; ứng dụng bức xạ và đồng vị phóng xạ; an toàn bức xạ và hạt nhân; quản lý và tổ chức thực hiện các dịch vụ công về các lĩnh vực thuộc phạm vi chức năng của Sở theo quy định của pháp luật.
Sở có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chấp hành sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức và hoạt động của Ủy ban nhân dân thành phố, đồng thời chấp hành sự chỉ đạo, hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Thông tin lãnh đạo đơn vị:

Giám đốc: Ông Lê Đức Viên
Điện thoại: 0236. 3830216
Email: vienld@danang.gov.vn

Các Phó giám đốc:

Ông Dương Hoàng Văn Bản
Điện thoại: 0236. 3830219
Email: bandhv@danang.gov.vn

Bà Lê Thị Thục
Điện thoại: 0236.2215886
Email: thuclt2@danang.gov.vn

Các phòng chuyên môn thuộc Cơ quan Văn phòng Sở:

TT

Phòng

Điện thoại

1

Văn phòng

0236. 3891916

0236. 3830214

2

Thanh tra

0236. 3823479

3

Phòng Quản lý khoa học

0236. 3830215

4

Phòng Quản lý công nghệ

0236. 3887429

5

Phòng Kế hoạch - Tài chính

0236. 3821466

6 Phòng Quản lý tiêu chuẩn đo lường chất lượng,  0236. 3885085


Các đơn vị thuộc Sở Khoa học và Công nghệ:

Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
Địa chỉ: đường Cẩm Bắc 7, khu dân cư Đông Phước, phường Hòa Thọ Đông, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: 0236. 3674984, 0236. 3638776
Fax: 0236. 3638771
E-mail: info@quatest.com.vn

Trung tâm Hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Đà Nẵng
Địa chỉ: 49 Thế Lữ, phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: 0236. 3898133
Fax: 0236. 3822860

Trung tâm Tiết kiệm năng lượng và Tư vấn chuyển giao công nghệ Đà Nẵng
Địa chỉ: 49 Thế Lữ, phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: 0236. 3891095
Fax: 0236. 3892822

Trung tâm Công nghệ sinh học Đà Nẵng
Địa chỉ: tổ 25, phường Hòa Thọ Tây, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: 0236. 3551876, 0236. 2241353
Email: ttcnsh@danang.gov.vn

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT