Phê duyệt tổng mặt bằng quy hoạch chi tiết TL 1/500 khu xử lý chất thải nhiễm dầu của Xí nghiệp Liên hợp Sông Thu

UBND thành phố vừa phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng Khu xử lý chất thải nhiễm dầu của Xí nghiệp Liên hợp Sông Thu, kèm theo bản vẽ Tổng mặt bằng quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500.

Khu đất có vị trí tại xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang, có ranh giới:

- Phía Bắc giáp     : Nhà máy gạch tuynen Thạch Bàn;

- Phía Nam giáp   : Đường quy hoạch B= 9,5m;

- Phía Tây giáp     : Đất trống;

- Phía Đông giáp  : Khu đất xưởng sản xuất mây tre.

Diện tích đất quy hoạch khu đất: 22.657m2. Nội dung quy hoạch: Quy hoạch Khu xử lý chất thải nhiễm dầu với các thành phần chức năng như: khối nhà làm việc, nhà  để xe, cây xanh vườn dạo, giao thông nội bộ, nhà kho, xưởng đốt, bãi chứa chất thải.

UBND thành phố giao Xí nghiệp Liên hiệp Sông Thu có trách nhiệm thực hiện các bước xây dựng cơ bản tiếp theo đúng quy định; UBND huyện Hòa Vang chủ trì việc phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức niêm yết và công bố công khai đồ án quy hoạch được duyệt theo quy định. Thời hạn công bố quy hoạch không quá 20 ngày kể từ ngày ký Quyết định này. Đồng thời giao Sở Xây dựng, UBND huyện Hòa Vang quản lý quy hoạch được duyệt theo đúng chức năng và nhiệm vụ được giao.

Toàn văn quyết định.

 

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác