Phê duyệt sơ đồ ranh giới sử dụng đất khu liên hợp xử lý chất thải rắn

UBND thành phố vừa phê duyệt Sơ đồ ranh giới sử dụng đất Khu liên hợp xử lý chất thải rắn tại xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang với diện tích 1.001.340 m2.

UBND thành phố giao UBND huyện Hòa Vang chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức niêm yết và công bố công khai ranh giới quy hoạch được duyệt theo quy định. Sở Xây dựng, UBND huyện Hòa Vang quản lý ranh giới được duyệt theo đúng chức năng và nhiệm vụ được giao. Đồng thời, Sở Tài nguyên và Môi trường căn cứ ranh giới được duyệt hướng dẫn các thủ tục thu hồi, giao đất theo quy định.

Xem toàn văn Quyết định.

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác