Triển khai phân cấp một số dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng Chính phủ tại Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Đà Nẵng

Căn cứ Quyết định số 1277/QĐ-UBND ngày 10/4/2020 của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng ban hành Quy chế quản lý, sử dụng chữ ký số, chứng thư số chuyên dùng trong các cơ quan nhà nước;

Căn cứ Kế hoạch số 01/KH-CTSBMTT-STTTT về việc phân cấp công tác cấp phát, quản lý và hỗ trợ, hướng dẫn người dùng sử dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ tại thành phố Đã nẵng ngày 12/5/2020 giữa Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin và Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Đà nẵng.

Ngày 22/5/2020, Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Đà Nẵng đã có văn bản số 1465/STTTT-CNTT gửi các cơ quan nhà nước trên địa bàn thành phố. Theo đó, Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Đà Nẵng đã công bố số điện thoại đường dây nóng 0236.3831.022 để tiếp nhận các thông tin, yêu cầu của các tổ chức, cá nhân thuộc các cơ quan nhà nước trên địa bàn thành phố Đà Nẵng về việc hướng dẫn, hỗ trợ về quy trình, hồ sơ thủ tục yêu cầu chứng thực; sử dụng Hệ thống thông tin đăng ký, quản lý yêu cầu chứng thực trực tuyến; mở khóa thiết bị lưu khóa bí mật; cài đặt, hỗ trợ sử dụng, xử lý các vấn đề kỹ thuật chữ ký số (trình điều khiển thiết bị, VsignPdf, ký số trên web, trên di động,...).

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác