Cải thiện chất lượng cung ứng dịch vụ và nâng cao hiệu quả Cải cách hành chính
Công tác cải cách hành chính (CCHC) trên địa bàn thành phố trong thời gian qua đã đem lại kết quả tích cực trên 4 lĩnh vực (thể chế, tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ công chức và tài chính công) góp phần hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của thành phố. Tuy nhiên, nhìn chung tiến độ CCHC ở một số nội dung vẫn còn chậm, chưa theo kịp với yêu cầu của công cuộc đổi mới.


TS Hồ Kỳ Minh – Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế xã hội thành phố Đà Nẵng cho rằng nguyên nhân chính do hệ thống giám sát, đánh giá CCHC chưa thực sự khoa học, mới chỉ dừng lại ở mức các cơ quan, đơn vị tự đánh giá theo hướng báo cáo thành tích mà chưa tập trung phân tích nguyên nhân hạn chế để tìm ra giải pháp. Do đó, cần thiết phải có việc thu thập, phân tích tổng hợp ý kiến đánh giá của tổ chức công dân đối với dịch vụ hành chính công hiện nay.

Theo kết quả cuộc khảo sát mức độ hài lòng của tổ chức, công dân và đánh giá chất lượng cung ứng dịch vụ hành chính công và hiệu quả thực hiện công tác cải cách hành chính do Sở Nội vụ phối hợp với Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế - Xã hội thành phố Đà Nẵng thực hiện, chỉ có 55 % lãnh đạo và 60% chuyên viên phụ trách công tác cải cách hành chính hoàn toàn đồng ý về tính khách quan, khoa học của công tác TD – ĐG CCHC hiện nay.

Trên thực tế, việc tổ chức thực hiện TD – ĐG CCHC vẫn chưa có đơn vị đánh giá độc lập; có độ chênh lệch về mức độ nhận thức của các đoàn kiểm tra, dựa quá nhiều vào việc kiểm tra văn bản giấy tờ mà chưa đánh giá được kết quả thực tế, chưa chú trọng đến đặc thù của mỗi đơn vị về lượng hồ sơ khác nhau, tính chất phức tạp của hồ sơ và đối tượng tiếp nhận. Mặt khác, Bộ tiêu chí đánh giá chưa chuẩn khoa học, chưa phù hợp với đặc điểm thực tiễn của tất cả các cơ quan, đơn vị; các tiêu chí đánh giá mang nhiều tính chất định tính, cơ cấu thành phần điểm số của các tiêu chí đánh giá chưa hợp lý và chưa sát với thực tiễn đơn vị, nhóm ngành.

 
Giám đốc Sở Nội vụ Đặng Công Ngữ báo cáo kết quả cuộc khảo sát

Đó cũng chính nội dung mà các đại biểu đại diện lãnh đạo các Sở ban ngành và quận huyện, xã phường trên địa bàn thành phố tập trung thảo luận tại hội thảo “Hoàn thiện hệ thống theo dõi, đánh giá cải cách hành chính tại thành phố Đà Nẵng” do Sở Nội vụ phối hợp với UNDP (Chương trình hỗ trợ phát triển của Liên Hiệp Quốc tại Việt Nam) tổ chức vào ngày 4/11 tại Đà Nẵng.

Các đại biểu tham gia đóng góp ý kiến tại hội thảo “Hoàn thiện hệ thống theo dõi, đánh giá cải cách hành chính thành phố Đà Nẵng”

Để hoàn thiện khung phương pháp xây dựng hệ thống TD – ĐG CCHC, Giám đốc Sở Nội vụ Đặng Công Ngữ cho rằng: Quy trình đánh giá sẽ bao gồm 6 bước và công tác đánh giá xếp hạng sẽ được thực hiện quý I hàng năm. Bộ chỉ số (thuộc các lĩnh vực: cải cách thể chế, cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ nhân viên, cải cách tài chính công và hiện đại hóa nền hành chính) với các nội dung chính: công tác chỉ đạo, điều hành CCHC; hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật và cải cách thủ tục hành chính; thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, cải cách bộ máy hành chính; cải cách cơ chế quản lý tài chính công; hiện đại hóa quản lý hành chính và tác động cải cách hành chính đến sự phát triển ngành và địa phương. Mục đích của việc làm này là để theo dõi, phát hiện và chỉ đạo khắc phục kịp thời những tồn tại, hạn chế trong CCHC, xếp hạng kết quả thực hiện công tác hàng năm, nâng cao trách nhiệm và vai trò của thủ trưởng, cán bộ, công chức, viên chức về công tác CCHC trong từng cơ quan, đơn vị. Trên cơ sở hệ thống tiêu chí ban hành, mỗi địa phương, đơn vị sẽ chủ động xây dựng mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị cho phù hợp với tình hình chung của đất nước, thành phố và có giải pháp khắc phục những thiếu sót, điểm yếu.

Ông Đặng Công Ngữ cũng cho biết phạm vi đối tượng TD – ĐG CCHC sẽ bao gồm các cơ quan được tổ chức và quản lý theo hệ thống ngành dọc của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ đóng trên địa bàn thành phố có tham gia vào công tác cải cách hành chính và các sở ngành, cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố, UBND các quận, huyện, phường xã. Trong thời gian tới, Sở Nội vụ cùng với Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế xã hội thành phố Đà Nẵng tiến hành khảo sát, so sánh và xếp hạng mức độ hài lòng của công dân đối với một số dịch vụ công trên địa bàn thành phố. Qua đó, có thể so sánh công tác CCHC giữa các cơ quan, tạo ra môi trường cạnh tranh lành mạnh trong việc cải thiện chất lượng cung ứng dịch vụ và nâng cao hiệu quả CCHC ở các cơ quan, đơn vị.
 

THÙY LINH
 

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác