Lãnh đạo Ủy ban nhân dân Thành phố
Chủ tịch UBND thành phố
Phó Chủ tịch Lê Trung Chinh

Lê Trung Chinh
- Ngày sinh: 20/02/1969
- Quê quán: xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng
- Dân tộc: Kinh.
- Trình độ học vấn: Tiến sỹ giáo dục; Cử nhân sư phạm Toán

- Chức vụ:
+ Phó Bí thư Thành ủy;
+ Chủ tịch UBND thành phố.

- Tóm tắt quá trình Công tác
+ 4/2007 - 6/2010: Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo;
+ 7/2010 - 02/2016: Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo;
+ 3/2016 - 12/2018: Bí thư Quận ủy Ngũ Hành Sơn;
+ 19/12/2018: Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng.
+ 09/12/2020: Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng

- Nhiệm vụ:

a. Lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện công tác của UBND thành phố, các hoạt động đối nội, đối ngoại của UBND thành phố, của các thành viên UBND thành phố và Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố.

b. Quan hệ phối hợp giữa UBND thành phố với Toà án nhân dân thành phố, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố; Ban Tổ chức Thành ủy, Ban Nội chính Thành ủy, Ban Tuyên giáo Thành uỷ, Ban Dân vận Thành uỷ, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy; các quân, binh chủng trên địa bàn thành phố; UBMTTQVN thành phố và các Hội, đoàn thể chính trị; các Hội quần chúng; Hội nghề nghiệp; các trường đại học, cao đẳng và trung học chuyên nghiệp; các cơ quan thông tấn, báo chí đóng trên địa bàn.

c. Phụ trách và chỉ đạo các lĩnh vực: Đầu tư xây dựng (theo nội dung được phân công giữa Chủ tịch và các Phó Chủ tịch); chiến lược và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch (quy hoạch kinh tế - xã hội, quy hoạch chung, các đồ án quy hoạch); an ninh quốc phòng; chương trình Biển Đông-Hải đảo; kiểm tra, thanh tra nhà nước; tổ chức cán bộ; xây dựng chính quyền, hộ tịch, hộ khẩu; cải cách hành chính; thi đua - Khen thưởng; ngoại giao Nhà nước; du lịch; văn hoá; thể dục - thể thao; y tế; giáo dục và đào tạo; dân số, gia đình và trẻ em; chính sách xã hội, xoá đói giảm nghèo; lao động - việc làm; phi chính phủ nước ngoài; công tác xã hội hóa; phổ biến và giáo dục pháp luật, giáo dục quốc phòng; tôn giáo; công tác dân tộc; các hội và các vấn đề về xã hội khác.

d. Theo dõi, chỉ đạo các công việc sau:

- Việc xây dựng và triển khai Nghị định quy định cụ thể và hướng dẫn thực hiện thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Đà Nẵng theo Nghị quyết số 119/2020/QH14.

- Các vấn đề lớn liên quan đến cân đối ngân sách, tài nguyên và môi trường, quản lý đô thị, đầu tư xây dựng, giải tỏa đền bù.

- Phê duyệt chủ trương đầu tư, dự án, kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

đ. Trực tiếp phụ trách các đơn vị: Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND thành phố, Công an thành phố, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tư pháp, Sở Nội vụ, Thanh tra thành phố, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du lịch, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế, Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Đà Nẵng, Trường Cao đẳng nghề Đà Nẵng, Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Đà Nẵng, Ban Quản lý An toàn thực phẩm thành phố và các Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng.

e. Phụ trách chung địa bàn và chỉ đạo công tác giải phóng mặt bằng, phòng chống thiên tai địa bàn quận Sơn Trà và quận Ngũ Hành Sơn.

g. Phụ trách các Hội đồng và Ban Chỉ đạo theo Phụ lục đính kèm.

h. Chịu trách nhiệm kiểm tra và ký các tài liệu, văn bản theo Bảng phân công riêng.


Các Phó Chủ tịch UBND thành phố

Phó Chủ tịch Hồ Kỳ Minh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hồ Kỳ Minh
-Ngày sinh: 01/05/1971.
-Quê quán: Hòa Liên, Hòa Vang, Thành phố Đà Nẵng.
-Dân tộc: Kinh.
-Trình độ học vấn: Tiến sỹ kinh tế chuyên ngành Tài chính, lưu thông tiền tệ, tín dụng; Thạc sỹ Quản trị kinh doanh; Cử nhân kinh tế chuyên ngành Quản lý và kinh doanh Công nghiệp.

- Chức vụ:
+ Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy;
+ Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Đà Nẵng

- Tóm tắt quá trình công tác:
+1995 - 2008: Công tác tại Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam.
+2008 – 2014: Viện trưởng Viện nghiên cứu Phát triển Kinh tế Xã hội thành phố Đà Nẵng.
+ 6/2014 – 12/2015: Bí thư Quận ủy Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng.

+ 12/2015: Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng.
+ 28/12/2020: Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Đà Nẵng.

- Nhiệm vụ:

a. Phụ trách và chỉ đạo các lĩnh vực: Đầu tư xây dựng (theo nội dung được phân công giữa Chủ tịch và các Phó Chủ tịch); tài chính, ngân sách; ngân hàng, giá cả, thuế, hải quan, kiểm toán Nhà nước; thị trường chứng khoán; dự trữ quốc gia; bảo hiểm xã hội; đổi mới và phát triển doanh nghiệp nhà nước; công nghiệp; thương mại; dịch vụ Logistic; cải tạo, phát triển lưới điện phân phối của thành phố; thủy sản nông lâm; phát triển nông thôn, miền núi; thống kê; ngoại vụ; kinh tế đối ngoại (trừ phi chính phủ nước ngoài); xúc tiến đầu tư; các chương trình mục tiêu quốc gia thuộc lĩnh vực phụ trách; chương trình Tam Nông; phòng cháy chữa cháy; phòng chống cháy rừng; phòng chống bão lụt và tìm kiếm cứu nạn; hợp tác vùng liên vùng; tổng hợp, phân tích, dự báo và báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trên địa bàn thành phố Đà Nẵng định kỳ.

b. Giúp Chủ tịch UBND thành phố theo dõi, chỉ đạo các công việc sau:

- Toàn bộ công tác liên quan đến Dự án Khu Công nghệ cao Đà Nẵng; Dự án Khu phụ trợ phục vụ Khu Công nghệ, cao và Dự án Khu Công nghệ Thông tin tập trung (kể cả giải tỏa đền bù và đầu tư hạ tầng).

- Việc triển khai các chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 43- NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XII).

- Việc xây dựng và triển khai Nghị định sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế Nghị đinh số 144/2016/ND-CP ngày 01 tháng 11 năm 2016 quy định một số cơ chế đặc thù về đầu tư, tài chính, ngân sách và phân cấp quản lý đối với thành phố Đà Nẵng.

- Triển khai Kết luận thanh tra số 34/KL-TTCP ngày 08 tháng 01 năm 2019 của Thanh tra Chính phủ.

- Phê duyệt quyết toán các công trình xây dựng cơ bản.

- Theo dõi chỉ đạo cấp chủ trương đầu tư, chấp thuận chủ trương đầu tư đối với các dự án ngoài ngân sách.

c. Phụ trách theo dõi các đơn vị: Sở Tài chính; Sở Tài nguyên và Môi trường (lĩnh vực giá đất); Cục Hải quan; Cục Thuế; Kho bạc Nhà nước thành phố; Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước thành phố; Ngân hàng Phát triển Việt Nam Chi nhánh Đà Nẵng; Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh Đà Nẵng; Kiểm toán Nhà nước khu vực III; Dự trữ quốc gia khu vực Đà Nẵng; Bảo hiểm xã hội thành phố; các tổ chức tài chính, ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm hoạt động trên địa bàn thành phố; Sở Công Thương; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Sở Ngoại vụ; Ban Quản lý Khu Công nghệ cáo và các khu công nghiệp Đà Nẵng; Sở Kế hoạch và Đầu tư (lĩnh vực doanh nghiệp); Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư thành phố; Cục Thống kê; Công an thành phố (lĩnh vực phòng cháy và chữa cháy); Liên minh Hợp tác xã thành phố; Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng; Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Đà Nẵng (lĩnh vực hợp tác vùng, liên vùng); các đơn vị kinh tế địa phương và Trung ương thuộc lĩnh vực phụ trách trên địa bàn.

d. Quan hệ phối hợp giữa UBND thành phố với HĐND thành phố, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố.

đ. Phụ trách chung địa bàn và chỉ đạo công tác giải phóng mặt bằng, phòng chống thiên tai địa bàn quận Cẩm Lệ, huyện Hòa Vang và huyện Hoàng Sa.

e. Phụ trách các Hội đồng và Ban Chỉ đạo theo Phụ lục đính kèm.

g. Những nhiệm vụ khác do Chủ tịch phân công và uỷ quyền.

h. Chịu trách nhiệm kiểm tra, xử lý, ký các văn bản tài liệu và gửi báo cáo cho Chủ tịch theo Bảng phân công riêng.

 

 

 

 

 

 

Lê Quang Nam
- Ngày sinh: 19/10/1970.
- Quê quán: Quảng Thọ, Quảng Điền, Thừa Thiên Huế.
- Trình độ học vấn: Tiến sĩ Kỹ thuật.

- Chức vụ:
+ Thành ủy viên;
+ Phó Chủ tịch UBND thành phố.

- Nhiệm vụ:
a. Phụ trách và chỉ đạo các lĩnh vực: Đầu tư xây dựng (theo nội dung được phân công giữa Chủ tịch và các Phó Chủ tịch); quản lý đô thị; tài nguyên môi trường; an toàn lao động; giao thông vận tải; quy hoạch đô thị; quy tắc đô thị; kinh tế biển; khí tượng thuỷ văn; khoa học và công nghệ; báo chí, xuất bản; phát thanh - truyền hình; bưu chính, viễn thông; khởi nghiệp sáng tạo.

b. Giúp Chủ tịch UBND thành phố theo dõi, chỉ đạo các công việc sau:

- Triển khai xây dựng Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Thiết kế chiến lược phát triển kinh tế đến năm 2030, sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

- Triển khai Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về phân cấp thực hiện phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch đô thị thành phố Đà Nẵng theo Nghị quyết số 119/2020/QH14, sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

- Phương án thí điểm quy hoạch, tái thiết đô thị một số khu vực trung tâm thành phố.

- Phê duyệt hồ sơ thiết kế, bản vẽ thi công và dự toán công trình.

c. Phụ trách, theo dõi các đơn vị: Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Giao thông vận tải; Sở Xây dựng; Sở Khoa học và Công nghệ; Sở Thông tin và Truyền thông Đài Phát thanh - Truyền hình Đà Nẵng; Đài Khí tượng thuỷ văn - khu vực Trung Trung bộ; Viễn thông Đà Nẵng; Bưu điện Đà Nẵng; Công ty TNHH MTV Nhà Xuất bản Đà Nẵng; Sân bay Đà Nẵng; Cảng Đà Nẵng; Cảng vụ Đà Nẵng; Khu Quản lý đường bộ 5 và các đơn vị Trung ương đóng trên địa bàn thuộc lĩnh vực phụ trách.

d. Phụ trách chung địa bàn và chỉ đạo công tác giải phóng mặt bằng, phòng chống thiên tai địa bàn quận Hải Châu, quận Thanh Khê và quận Liên Chiểu.

đ. Phụ trách các Hội đồng và Ban Chỉ đạo theo Phụ lục đính kèm.

e. Những nhiệm vụ khác do Chủ tịch phân công và uỷ quyền.

g. Chịu trách nhiệm kiểm tra, xử lý, ký các văn bản tài liệu và gửi báo cáo cho Chủ tịch theo Bảng phân công riêng.

Ngô Thị Kim Yến
-Ngày sinh: 19/9/1969.
-Quê quán: Xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng.
-Dân tộc: Kinh.
-Trình độ học vấn: Bác sĩ chuyên khoa II chuyên ngành Quản lý y tế, Thạc sĩ kinh tế y tế.

- Chức vụ:
+ Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng;

Trần Phước Sơn
-Ngày sinh: 2/9/1972.
-Quê quán: Duy Châu, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam.
-Dân tộc: Kinh.
-Trình độ học vấn: Thạc sĩ Kinh tế phát triển, Đại học chuyên ngành Quản lý kinh tế.

- Chức vụ:
+ Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng;

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT