Lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố
Chủ tịch UBND thành phố
Phó Chủ tịch Lê Trung Chinh

Lê Trung Chinh
- Ngày sinh: 20/02/1969
- Quê quán: xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng
- Dân tộc: Kinh.
- Trình độ học vấn: Tiến sỹ giáo dục; Cử nhân sư phạm Toán

- Chức vụ:
+ Phó Bí thư Thành ủy;
+ Chủ tịch UBND thành phố.

- Tóm tắt quá trình Công tác
+ 4/2007 - 6/2010: Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo;
+ 7/2010 - 02/2016: Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo;
+ 3/2016 - 12/2018: Bí thư Quận ủy Ngũ Hành Sơn;
+ 19/12/2018: Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng.
+ 09/12/2020: Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng

- Nhiệm vụ:

a) Lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện công tác của UBND thành phố, các hoạt động đối nội, đối ngoại của UBND thành phố, lãnh đạo các thành viên UBND thành phố và Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố.

b) Phụ trách và chỉ đạo các lĩnh vực: Đầu tư xây dựng (theo nội dung được phân công giữa Chủ tịch và các Phó Chủ tịch); chiến lược và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch (quy hoạch kinh tế - xã hội, quy hoạch chung, các đồ án quy hoạch); an ninh quốc phòng; kiểm tra, thanh tra nhà nước; tổ chức cán bộ; xây dựng chính quyền, hộ tịch, hộ khẩu; cải cách hành chính; thi đua - khen thưởng; ngoại giao Nhà nước; xúc tiến đầu tư.

c) Theo dõi, chỉ đạo các công việc sau:

- Việc thực hiện Nghị quyết số 43-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) và triển khai các chương trình, kế hoạch theo lĩnh vực phụ trách.

- Triển khai Nghị định số 34/2021/NĐ-CP ngày 29 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Nghị quyết số 119/2020/QH14 ngày 19 tháng 6 năm 2020 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng.

- Các vấn đề lớn liên quan đến cân đối ngân sách, tài nguyên và môi trường, quản lý đô thị, đầu tư xây dựng, giải tỏa đền bù.

- Phê duyệt chủ trương đầu tư, dự án, kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

- Theo dõi, chỉ đạo cấp chủ trương đầu tư, chấp thuận chủ trương đầu tư đối với các dự án ngoài ngân sách.

d) Trực tiếp phụ trách các cơ quan, đơn vị: Công an thành phố, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tư pháp, Sở Nội vụ, Thanh tra thành phố, Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư thành phố và các Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng.

đ) Quan hệ phối hợp giữa UBND thành phố với Toà án nhân dân thành phố, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố, Ban Tổ chức Thành ủy, Ban Nội chính Thành ủy, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, các quân, binh chủng trên địa bàn thành phố.

e) Phụ trách chỉ đạo các vấn đề về huyện đảo Hoàng Sa.

g) Phụ trách các Hội đồng và Ban Chỉ đạo theo Phụ lục đính kèm.

h) Chịu trách nhiệm kiểm tra và ký các tài liệu, văn bản theo Bảng phân công riêng.

i) Phụ trách và chỉ đạo công tác xã hội hóa.

k) Phụ trách, theo dõi Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà nẵng; các đơn vị kinh tế địa phương và Trung ương thuộc lĩnh vực phụ trách trên địa bàn thành phố.

l) Phụ trách chung và chỉ đạo công tác giải phóng mặt bằng, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn quận Liên Chiểu.


Các Phó Chủ tịch UBND thành phố

Phó Chủ tịch Hồ Kỳ Minh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hồ Kỳ Minh
-Ngày sinh: 01/05/1971.
-Quê quán: Hòa Liên, Hòa Vang, Thành phố Đà Nẵng.
-Dân tộc: Kinh.
-Trình độ học vấn: Tiến sỹ kinh tế chuyên ngành Tài chính, lưu thông tiền tệ, tín dụng; Thạc sỹ Quản trị kinh doanh; Cử nhân kinh tế chuyên ngành Quản lý và kinh doanh Công nghiệp.

- Chức vụ:
+ Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy;
+ Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Đà Nẵng

- Tóm tắt quá trình công tác:
+1995 - 2008: Công tác tại Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam.
+2008 – 2014: Viện trưởng Viện nghiên cứu Phát triển Kinh tế Xã hội thành phố Đà Nẵng.
+ 6/2014 – 12/2015: Bí thư Quận ủy Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng.

+ 12/2015: Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng.
+ 28/12/2020: Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Đà Nẵng.

- Nhiệm vụ:

a) Làm nhiệm vụ Phó Chủ tịch Thường trực: Thay mặt Chủ tịch điều hành các hoạt động chung của UBND thành phố khi Chủ tịch đi vắng hoặc được ủy quyền.

b) Phụ trách và chỉ đạo các lĩnh vực: Đầu tư xây dựng (theo nội dung được phân công giữa Chủ tịch và các Phó Chủ tịch); giá đất, giá cả; tài chính, ngân sách; ngân hàng, thuế, hải quan, kiểm toán Nhà nước; thị trường chứng khoán; dự trữ quốc gia; bảo hiểm xã hội; đổi mới và phát triển doanh nghiệp nhà nước; ngoại vụ; hợp tác vùng, liên vùng; thống kê; tổng hợp, phân tích, dự báo và báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trên địa bàn thành phố Đà Nẵng định kỳ.

c) Giúp Chủ tịch theo dõi, chỉ đạo các công việc sau:

- Việc triển khai các chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 43-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) theo lĩnh vực phụ trách.

- Việc xây dựng và triển khai Nghị định sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế Nghị định số 144/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 11 năm 2016 quy định một số cơ chế đặc thù về đầu tư, tài chính, ngân sách và phân cấp quản lý đối với thành phố Đà Nẵng.

- Triển khai Kết luận thanh tra số 34/KL-TTCP ngày 08 tháng 01 năm 2019 của Thanh tra Chính phủ, các kết luận và kiến nghị của Kiểm toán nhà nước.

- Công tác giải tỏa đền bù và đầu tư hạ tầng (kể cả mở rộng) Dự án Khu công nghệ cao Đà Nẵng, Dự án Khu phụ trợ phục vụ Khu công nghệ cao và Dự án Khu công nghệ thông tin tập trung.

- Phê duyệt quyết toán các công trình xây dựng cơ bản.

d) Phụ trách, theo dõi các đơn vị: Văn phòng UBND thành phố; Sở Tài chính; Sở Ngoại vụ; Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Đà Nẵng; Cục Hải quan; Cục Thuế; Kho bạc Nhà nước thành phố; Cục Thống kê; Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước thành phố; Ngân hàng Phát triển Việt Nam Chi nhánh Đà Nẵng; Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh Đà Nẵng; Kiểm toán Nhà nước khu vực III; Dự trữ quốc gia khu vực Đà Nẵng; Bảo hiểm xã hội thành phố; các tổ chức tài chính, ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm hoạt động trên địa bàn thành phố; Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đà Nẵng.

đ) Quan hệ phối hợp giữa UBND thành phố với HĐND thành phố, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố.

e) Phụ trách chung địa bàn và chỉ đạo công tác giải phóng mặt bằng, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ địa bàn quận Cẩm Lệ và huyện Hòa Vang.

g) Phụ trách các Hội đồng và Ban Chỉ đạo theo Phụ lục đính kèm.

h) Những nhiệm vụ khác do Chủ tịch phân công và uỷ quyền.

i) Chịu trách nhiệm kiểm tra, xử lý, ký các văn bản tài liệu và gửi báo cáo cho Chủ tịch theo Bảng phân công riêng.

k) Phụ trách và chỉ đạo các lĩnh vực: Sản xuất công nghiệp; thương mại; dịch vụ Logistic; cải tạo, phát triển lưới điện phân phối của thành phố; thủy sản nông lâm; phát triển nông thôn, miền núi; chương trình Tam Nông; các chương trình mục tiêu quốc gia thuộc lĩnh vực phụ trách; phát triển doanh nghiệp; kinh tế đối ngoại (trừ phi chính phủ nước ngoài), phòng cháy, chữa cháy; phòng chống cháy rừng; khí tượng thuỷ văn; phòng chống bão lụt và tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ.

l) Phụ trách, theo dõi các đơn vị: Sở Công Thương; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Liên minh Hợp tác xã thành phố; Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng; Công ty TNHH MTV Khai thác Thủy lợi Đà Nẵng; Công ty Cổ phần Xuất khẩu Đà Nẵng; Cục Quản lý thị trường thành phố Đà Nẵng; các đơn vị kinh tế địa phương và Trung ương thuộc lĩnh vực phụ trách trên địa bàn thành phố.

m) Phụ trách các Hội đồng và Ban Chỉ đạo:

- Hội đồng Xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân Đà Nẵng” ngành thủ công mỹ nghệ.

- Ban Chỉ đạo Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

- Ban Chỉ đạo Chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả thành phố Đà Nẵng.

- Ban Chỉ đạo Đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã thành phố Đà Nẵng.

- Ban Chỉ đạo Chiến lược phát triển lâm nghiệp giai đoạn 2021-2025. - Ban Chỉ đạo Bảo vệ nguồn lợi và Phát triển thủy sản trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

- Ban Chỉ đạo Tạo thuận lợi thương mại thành phố Đà Nẵng.

- Hội đồng Đánh giá và Xếp hạng sản phẩm thuộc Chương trình mỗi xã một sản phẩm thành phố Đà Nẵng.

- Tổ công tác xây dựng Đề án phát triển ngành công nghiệp, dịch vụ liên đến du thuyền quan

- Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự thành phố Đà Nẵng.

 

 

 

 

 

 

Lê Quang Nam
- Ngày sinh: 19/10/1970.
- Quê quán: Quảng Thọ, Quảng Điền, Thừa Thiên Huế.
- Trình độ học vấn: Tiến sĩ Kỹ thuật.

- Chức vụ:
+ Thành ủy viên;
+ Phó Chủ tịch UBND thành phố.

- Nhiệm vụ:

a) Phụ trách và chỉ đạo các lĩnh vực: Đầu tư xây dựng (theo nội dung được phân công giữa Chủ tịch và các Phó Chủ tịch); quản lý đô thị; tài nguyên môi trường; an toàn lao động; giao thông vận tải; quy hoạch đô thị; quy tắc đô thị.

b) Giúp Chủ tịch theo dõi, chỉ đạo các công việc sau:

- Việc triển khai các chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 43-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) theo lĩnh vực phụ trách.

- Triển khai Kết luận thanh tra số 2852/KL-TTCP ngày 02 tháng 11 năm 2012, Kết luận thanh tra số 269/KL-TTCP ngày 16 tháng 9 năm 2019 và Kết luận thanh tra số 1202/KL-TTCP ngày 20 tháng 7 năm 2020 của Thanh tra Chính phủ.

- Triển khai Quyết định số 359/QĐ-TTg ngày 15 tháng 3 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

- Triển khai Quyết định số 05/2021/QĐ-TTg ngày 08 tháng 2 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về quy định trình tự, thủ tục điều chỉnh cục bộ quy hoạch đô thị thành phố Đà Nẵng.

- Phương án thí điểm quy hoạch, tái thiết đô thị một số khu vực trung tâm thành phố.

- Phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch các đồ án thuộc thẩm quyền của UBND thành phố (theo nội dung được phân công giữa Chủ tịch và các Phó Chủ tịch).

c) Phụ trách, theo dõi các đơn vị: Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Giao thông vận tải; Sở Xây dựng; Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Đà Nẵng; Công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng; Công ty Cổ phần Chiếu sáng công cộng Đà Nẵng; Công ty Cổ phần cầu đường Đà Nẵng; Sân bay Đà Nẵng; Cảng Đà Nẵng; Cảng vụ Đà Nẵng; Khu Quản lý đường bộ 5 và các đơn vị Trung ương đóng trên địa bàn thuộc lĩnh vực phụ trách.

d) Phụ trách chung địa bàn và chỉ đạo công tác giải phóng mặt bằng, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ địa bàn quận Sơn Trà và quận Ngũ Hành Sơn.

đ) Phụ trách các Hội đồng và Ban Chỉ đạo theo Phụ lục đính kèm.

e) Những nhiệm vụ khác do Chủ tịch phân công và uỷ quyền.

g) Chịu trách nhiệm kiểm tra, xử lý, ký các văn bản tài liệu và gửi báo cáo cho Chủ tịch theo Bảng phân công riêng.

h) Phụ trách và chỉ đạo các lĩnh vực: Kinh tế biển; chương trình Biển Đông hải đảo; công nghệ thông tin; bưu chính, viễn thông.

i) Phụ trách, theo dõi các đơn vị: Sở Thông tin và Truyền thông; Viễn thông Đà Nẵng; Bưu điện Đà Nẵng, các đơn vị kinh tế địa phương và Trung ương thuộc lĩnh vực phụ trách trên địa bàn thành phố.

k) Phụ trách các Hội đồng và Ban Chỉ đạo:

- Ban Chỉ đạo Biển Đông - Hải đảo thành phố Đà Nẵng.

- Ban Chỉ đạo Phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất thành phố Đà Nẵng.

- Ban Chỉ đạo Ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin thành phố Đà Nẵng

- Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Xây dựng Chính quyền điện tử, thành phố thông minh và chuyển đổi số thành phố Đà Nẵng.

- Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo về thực hiện Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển thành phố Đà Nẵng.

Trần Chí Cường
-Ngày sinh: 15/2/1973.
-Quê quán: phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
-Dân tộc: Kinh.
-Trình độ học vấn: Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Cử nhân Quản trị kinh doanh du lịch-khách sạn, Cử nhân tiếng Anh

- Chức vụ:

+ Thành ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị thành phố Đà Nẵng khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026
+ Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng;

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT