Đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ trong công tác chống khai thác IUU

UBND thành phố vừa ban hành Kế hoạch số 61/KH-UBND ngày 14-3-2023 về việc phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) tại thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2023-2025 và chuẩn bị làm việc với Đoàn Thanh tra của Ủy ban châu Âu lần thứ 4, với yêu cầu đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ, thống nhất, thường xuyên, có hiệu quả và sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp chống khai thác IUU trên địa bàn thành phố; chủ động trong việc phát hiện, ngăn chặn kịp thời các hành vi khai thác IUU.

Văn bản điện tử
Một cửa điện tử