Tăng cường quản lý, vận hành hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa

Nhằm tăng cường công tác quản lý, vận hành và phát triển hệ thống truy xuất nguồn gốc thực phẩm thuộc Dự án Truy xuất nguồn gốc thực phẩm (giai đoạn 1) trên địa bàn thành phố trong thời gian đến, qua đó đảm bảo việc công khai, minh bạch thông tin truy xuất nguồn gốc thực phẩm lưu thông, tiêu thụ trên thị trường, góp phần bảo đảm an toàn thực phẩm, bảo vệ sức khỏe nhân dân, UBND thành phố đã ban hành văn bản số 3511/UBND-BQLATTP yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương triển khai thực hiện các nội dung, cụ thể:

Văn bản điện tử
Một cửa điện tử