Tiếp tục tăng cường, đổi mới công tác dân vận trong tình hình mới

UBND thành phố vừa ban hành Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 12-1-2022 về việc tiếp tục tăng cường, đổi mới công tác dân vận của cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới và triển khai Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị thành phố, với yêu cầu xác định công tác dân vận là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, đóng góp thiết thực vào công cuộc xây dựng, phát triển đất nước và hội nhập quốc tế.