Tổ chức Phong trào thi đua “Thành phố Đà Nẵng chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021 – 2025
Đăng ngày 07-10-2022 06:24

UBND thành phố vừa phê duyệt Quyết định số 2601/QĐ-UBND ngày 4-10-2022 ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Thành phố Đà Nẵng chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021 – 2025, với yêu cầu Phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới phải tiếp tục là nhiệm vụ trọng tâm trong phong trào thi đua của các cơ quan, đơn vị và địa phương giai đoạn 2021 - 2025; đánh giá kết quả Phong trào thi đua phải gắn với kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị và bình xét thi đua hàng năm của các cấp các ngành các địa phương, đơn vị.

Kế hoạch nhằm tiếp tục phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong việc tuyên truyền, nâng cao nhận thức và vận động các tầng lớp nhân dân, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp chủ động, trách nhiệm, tích cực tham gia thực hiện thắng lợi chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về xây dựng nông thôn mới, nhất là thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng về nông nghiệp, nông dân và nông thôn, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu chủ yếu của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025. Kịp thời phát hiện, biểu dương, tôn vinh, khen thưởng các tập thể cá nhân có thành tích trong Phong trào thi đua; cổ vũ, động viên, tuyên truyền nhân rộng gương người tốt, việc tốt, tập thể, cá nhân tiêu biểu có nhiều đóng góp, sáng kiến, kinh nghiệm, mô hình, cách làm hiệu quả, sáng tạo trong thực hiện Phong trào.

Theo đó. căn cứ theo chức năng quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực và nhiệm vụ được giao trong tham gia xây dựng nông thôn mới, các sở, ban, ngành Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể thành phố tiếp tục xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện có hiệu quả Phong trào thi đua. Tập trung xây dựng, ban hành, tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách và đề xuất các giải pháp đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới.

UBND huyện Hòa Vang có nhiệm vụ tiếp tục phát động, hướng dẫn, đổi mới nội dung, hình thức triển khai thực hiện Phong trào thi đua trên địa bàn, trong đó cần chú trọng xây dựng tiêu chí, tiêu chuẩn cụ thể, phù hợp với từng vùng, miền, địa bàn và dân cư làm mục tiêu để tổ chức, triển khai, đánh giá Phong trào thi đua; phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố trong triển khai, thực hiện Phong trào thi đua.

Bên cạnh đó, huy động các tổ chức, cá nhân trong và ngoài thành phố và nước ngoài tích cực tham gia, đóng góp trí tuệ, công sức, phát huy nội lực và đẩy mạnh xã hội hóa xây dựng nông thôn mới. Tuyên truyền, vận động củng cố, tăng cường sự đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân để chung sức xây dựng nông thôn mới. Phấn đấu hoàn thành sớm hoặc đúng theo kế hoạch, có chất lượng các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong xây dựng nông thôn mới và tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu chí sau khi đạt chuẩn.

UBND thành phố đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp tuyên truyền, vận động, tăng cường sự đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân để chung sức xây dựng nông thôn mới; vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân tham gia hưởng ứng tích cực Phong trào thi đua gắn với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; tổ chức giám sát thực hiện xây dựng nông thôn góp phần nâng cao chất lượng hiệu quả của Phong trào.

UBND thành phố giao Sở Nội vụ phối hợp chặt chẽ với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thống nhất các nội dung và biện pháp triển khai có hiệu quả Phong trào thi đua giai đoạn 2021 - 2025. Các sở, ban, ngành, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và các tổ chức chính trị - xã hội, UBND huyện Hòa Vang căn cứ kế hoạch hướng dẫn và chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo nội dung, chất lượng và tiến độ.

Các cơ quan thông tin đại chúng có trách nhiệm tuyên truyền, mở chuyên trang, chuyên mục, tăng thời lượng tuyên truyền Phong trào thi đua và các gương điển hình tiên tiến trong Phong trào thi đua. Các sở, ban, ngành, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và các tổ chức chính trị - xã hội UBND huyện Hòa Vang có trách nhiệm tuyên truyền trên các trang thông tin điện tử của đơn vị, địa phương.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp có trách nhiệm tuyên truyên, vận động hội viên, đoàn viên tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới thông qua Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và phát hiện, nhân rộng các điển hình tiên tiến trong phạm vi quản lý.

Hàng năm, các sở, ban, ngành, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố, UBND huyện Hòa Vang báo cáo tình hình tổ chức thực hiện Phong trào thi đua về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổng hợp gửi Sở Nội vụ để tổng hợp, tham mưu Chủ tịch UBND thành phố báo cáo Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương.

UBND thành phố giao cơ quan thường trực, cơ quan giúp việc Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 phối hợp với cơ quan Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng cùng cấp tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền kết hợp việc kiểm tra, giám sát kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua với các chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát, thẩm định chương trình xây dựng nông thôn mới hàng năm, định kỳ, chuyên đề tại các địa phương.

UBND thành phố cũng giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là cơ quan chủ trì chuyên đề thi đua, chủ động tham mưu tổ chức thực hiện Kế hoạch này, có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện Kế hoạch. Phối hợp với các đơn vi liên quan thường xuyên theo dõi, kiểm tra, giám sát việc thực hiện phong trào của cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn thành phố; hàng năm báo cáo Hội đồng Thi đua - Khen thưởng thành phố và UBND thành phố.

Đồng thời, hướng dẫn các đơn vị, địa phương về tiêu chí thi đua, nội dung, đối tượng, hình thức khen thưởng và đề xuất khen thưởng khi tổ chức sơ kết, tổng kết, khen thưởng theo Kế hoạch. Chủ trì xây dựng tiêu chuẩn khen thưởng Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố cho các tập thể, cá nhân nhân dịp sơ kết, tổng kết Phong trào.

Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc hoặc cần điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch cho phù hợp với tình hình thực tiễn, các cơ quan, đơn vị, địa phương gửi về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND thành phố xem xét, quyết định.

THÁI BÌNH

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác