Thực hiện nghiêm túc chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
Đăng ngày 22-06-2022 15:40

Ngày 22-6, Đoàn Giám sát chuyên đề của Quốc hội khóa XV có buổi làm việc với UBND thành phố về việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2021. Ủy viên Thường trực Ủy ban Tư pháp của Quốc hội Nguyễn Công Long và Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh đồng chủ trì buổi làm việc.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh phát biểu tại buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc Phó Chủ tịch Hồ Kỳ Minh cho biết, thời gian qua, căn cứ văn bản quy định của Trung ương và Nghị quyết của HĐND thành phố, UBND thành phố đã có các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo, ban hành chương trình hành động thực hiện Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí để triển khai thực hiện trên toàn địa bàn thành phố, một số mức chi về công tác phí, chi hội nghị, hội thảo, tiếp khách nước ngoài và trong nước; phân cấp quản lý tài sản. UBND thành phố cũng đã ban hành nhiều văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện chế độ tự chủ tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước và quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập.

Theo Phó Chủ tịch UBND thành phố, qua công tác tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn cụ thể đã từng bước có sự chuyển biến mạnh mẽ về vai trò, vị trí, trách nhiệm của Thủ trưởng cơ quan, nhận thức của cán bộ công chức trong việc thực hiện. Đồng thời các ngành, các cấp đã thường xuyên theo dõi, thực hiện và rà soát các văn bản, kịp thời tham mưu bổ sung, sửa đổi các chế độ, chính sách cho phù hợp với thực tế, bãi bỏ những quy định trái với quy định của pháp luật làm cơ sở trong việc giám sát thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Bên cạnh đó, các cơ quan hành chính đã thực hiện nghiêm túc các chế độ, chi tiêu quy định hiện hành của Nhà nước; công khai việc sử dụng kinh phí quản lý hành chính; tổ chức tốt công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của cán bộ công chức, gắn việc thực hiện chương trình hành động thực hành tiết kiệm, chống lãng phí vào quy chế thi đua, khen thưởng của cơ quan.

Ủy viên Thường trực Ủy ban Tư pháp của Quốc hội Nguyễn Công Long phát biểu kết luận buổi làm việc

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Ủy viên Thường trực Ủy ban Tư pháp của Quốc hội Nguyễn Công Long đánh giá, việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2016-2022 cơ bản đúng chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, phù hợp với tình hình thực tiễn tại địa phương, góp phần tăng cường công tác quản lý, điều hành ngân sách linh hoạt, chặt chẽ, sử dụng hiệu quả các nguồn lực, bảo đảm cân đối, ổn định. UBND thành phố đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức điều hành dự toán trong phạm vi thực hiện, tăng cường trách nhiệm người đứng đầu, triệt để tiết kiệm chi phí chi thường xuyên, ưu tiên tập trung nguồn lực cho an sinh xã hội, phòng chống dịch bệnh.

Ủy viên Thường trực Ủy ban Tư pháp của Quốc hội đề nghị UBND thành phố tiếp tục hoàn thiện báo cáo theo hướng làm rõ hơn những kết quả đạt được, giới thiệu những mô hình hay, hiệu quả, cũng như nêu lên những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực tế triển khai thực hiện tại địa phương, làm cơ sở để đoàn công tác tổng hợp, báo cáo Quốc hội, phục vụ chương trình làm việc của Đoàn giám sát Quốc hội trong thời gian đến.

NGÔ HUYỀN

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT