Tăng cường tuyên truyền, phổ biến Luật Biên phòng Việt Nam và các văn bản quy định chi tiết giai đoạn 2021-2025
Đăng ngày 18-05-2022 16:49

Nhằm triển khai thực hiện hiệu quả Quyết định số 286/QĐ-TTg ngày 2-3-2021 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành kế hoạch triển khai thi hành Luật Biên phòng Việt Nam năm 2020 và Đề án 3863 trên địa bàn thành phố, UBND thành phố vừa ban hành Kế hoạch số 84/KH-UBND ngày 27-4-2022 tổ chức thực hiện Đề án “Tổ chức tập huấn chuyên sâu; tuyên truyền, phổ biến Luật Biên phòng Việt Nam và các văn bản quy định chi tiết giai đoạn 2021-2025” trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Kế hoạch ban hành với mục đích giúp cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và Nhân dân trên địa bàn thành phố nắm vững đường lối, chủ trương, quan điểm cơ bản của Đảng về bảo vệ chủ quyền, lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới, nhất là những vấn đề cơ bản của Luật Biên phòng Việt Nam năm 2020, làm chuyển biến nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và Nhân dân đối với sự nghiệp bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, góp phần củng cố thế trận biên phòng toàn dân, nền biên phòng toàn vững mạnh. Đồng thời, tuyên truyền để Nhân dân các nước trên thế giới, trong khu vực hiểu được chính sách Biên phòng của nước ta; hình ảnh, đất nước, con người Việt Nam nói chung và quê hương, con người thành phố Đà Nẵng nói riêng yêu chuộng hòa bình, là thành viên có trách nhiệm bảo vệ, gìn giữ hòa bình.

Theo đó, một số nhiệm vụ chính được đề ra như tham dự tập huấn toàn quốc và tập huấn chuyên sâu do Bộ Quốc phòng chủ trì, tổ chức hội nghị tập huấn Luật Biên phòng Việt Nam và các văn bản quy định chi tiết toàn thành phố; tổ chức khảo sát, đánh giá thực trạng hiểu biết, nhu cầu tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, ý thức chấp hành pháp luật về Biên phòng của cán bộ, Nhân dân tại các địa phương, tập trung tại các địa bàn trọng yếu, biên giới biển để xác định các giải pháp phù hợp nhằm tăng cường triển khai công tác này có trọng tâm, trọng điểm, khả thi, hiệu quả.

Bên cạnh đó, tổ chức, phát động cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về Luật Biên phòng Yiệt Nam. Làm phim tuyên truyền với chủ đề: Thành ủy, UBND thành phố tăng cường lãnh đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia; Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng thực thi pháp luật, bảo vệ biên giới quốc gia và trật tự, an toàn xã hội khu vực biên giới biển; xây dựng nền Biên phòng toàn dân, thế trận Biên phòng toàn dân vững mạnh, phát huy vai trò Nhân dân trong bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia; xây dựng các phóng sự, tiểu phẩm, video, clip tuyên truyền về Biên phòng, nền Biên phòng toàn dân, chức năng, nhiệm vụ, kết quả các lĩnh vực công tác của Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng. Tiếp nhận, cấp phát, biên soạn, phát hành tài liệu tuyên truyền, phổ biến, tập huấn Luật Biên phòng Việt Nam; tổ chức sơ kết, tổng kết đánh giá kết quả và khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong thực hiện Đề án.

UBND thành phố giao Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp, Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu UBND thành phố chỉ đạo, hướng dẫn các ban, ngành, đoàn thể và các địa phương thực hiện Đề án này. Xây dựng kế hoạch cụ thể và triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao; kiểm tra, đôn đốc, sơ kết báo cáo UBND thành phố kết quả triển khai thực hiện Đề án.

Các sở, ban, ngành thuộc thành phố trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố hướng dẫn, triển khai; kiểm tra thực hiện Đề án; chỉ đạo xây dựng kế hoạch và tổ chức tập huấn Luật Biên phòng Việt Nam và các văn bản quy định chi tiết cho cơ quan, đơn vị thuộc quyền. Sở Tư pháp, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố, các cơ quan, đơn vị và địa phương liên quan chỉ đạo, hướng dẫn, cung cấp thông tin cho các cơ quan phát thanh, truyền hình, thông tấn báo chí, xuất bản trên địa bàn thành, phố.

Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, Công an thành phố có trách nhiệm chỉ đạo cơ quan phát thanh, báo chí thuộc phạm vi quản lý tuyên truyền Luật Biên phòng Việt Nam; tập trung tuyên truyền hoạt động phối hợp giữa Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố với Bộ Chỉ huy Quân sự và Công an thành phố; gắn xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân, nền biên phòng toàn dân, thế trận biên phòng toàn dân với xây dựng nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân.

Sở Ngoại vụ phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố, Sở Tư pháp, Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan, đơn vị liên quan chỉ đạo, hướng dẫn tuyên truyền về đối ngoại quốc phòng và chính sách Quốc phòng, Biên phòng Việt Nam. Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương bỉnh và Xã hội chủ trì, phối họp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở giáo dục tại các quận, huyện khu vục biên giới thực hiện môn học giáo dục quốc phòng và an ninh, lồng ghép nội dung tuyên truyền, phổ biến Luật Biên phòng Việt Nam với chương trình giáo dục đào tạo.

UBND thành phố đề nghị Đài Phát thanh - Truyền Đà Nẵng, Báo Đà Nẵng, Đài Truyền thanh các quận, huyện có kế hoạch, tuyên truyền, phổ biến Luật Biên phòng Yiệt Nam, gương người tốt, việc tốt trong xây dựng nền Biên phòng phòng toàn dân gắn với thực hiện phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền, lãnh thổ an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới” tại địa phương.

UBND các quận, huyện khu vực biên giới có trách nhiệm chỉ đạo xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện Đề án; tổ chức tập huấn Luật Biên phòng Việt Nam cho các cơ quan, đoàn thể và đơn vị thuộc quyền; chỉ đạo Đài truyền thanh địa phương tăng cường thời lượng phát sóng tuyên truyền, phổ biến Luật Biên phòng Việt Nam, gương người tốt việc tốt trong xây dụng nền Biên phòng toàn dân; bảo đảm kinh phí thực hiện các nhiệm vụ giao địa phương chủ trì theo quy định của pháp luật và Đề án.

THÁI BÌNH

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT