Phấn đấu đến cuối năm 2025 hạ tỷ lệ thất nghiệp trên địa bàn thành phố xuống dưới 3%
Đăng ngày 30-07-2021 11:07

UBND thành phố vừa ban hành Kế hoạch số 131/KH-UBND ngày 15-7-2021 thực hiện Chương trình “có việc làm” trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2021-2025, với mục tiêu bình quân mỗi năm giải quyết việc làm cho 34.000 - 35.000 lao động, phấn đấu đến cuối năm 2025 hạ tỷ lệ thất nghiệp xuống dưới 3%.

Kế hoạch nhằm nâng cao chất lượng lao động; định hướng chuyển dịch cơ cấu lao động theo hướng phát triển dịch vụ - thương mại, logistics, công nghiệp công nghệ cao, công nghệ thông tin, công nghiệp hỗ trợ cho phù hợp nhằm giải quyết việc làm bền vững, chất lượng, giảm thất nghiệp; giảm dần các ngành nghề không đòi hỏi cao về chuyên môn kỹ thuật và nâng cao khả năng canh tranh của lao động thành phố trên thị trường lao động trong nước, khu vực và quốc tế. Theo đó, mục tiêu là giải quyết việc làm cho 170.000 - 175.000 lao động, bình quân mỗi năm giải quyết việc làm cho 34.000 - 35.000 lao động. Phấn đấu đến cuối năm 2025 hạ tỷ lệ thất nghiệp xuống dưới 3%, tỷ lệ tạo việc làm tăng thêm bình quân 4,5 - 5%/năm.

Để đạt được mục tiêu trên, nhiều giải pháp được đề ra trong kế hoạch, như: đẩy mạnh phát triển kinh tế tạo việc làm mới; tiếp tục thưc hiện, mở rộng và nâng cao hiệu quả hoạt động các phiên giao dịch việc làm định kỳ và di động; đẩy mạnh giáo dục nghề nghiệp, phát triển nguồn nhân lực; phát triển hệ thống thông tin thị trường lao động, kết nối cung - cầu lao động; phát triển nguồn vốn, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cho vay giải quyết việc làm, giảm nghèo; tăng cường hoạt động xuất khẩu lao động; nâng cao hiệu quả tỗ chức và năng lực của cán bộ thực hiện.

UBND thành phố giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu các chính sách và các chương trình, giải pháp liên quan đến công tác giải quyết viêc làm cho người lao động để tiếp tục đề xuất các chính sách phù hợp với tình bình phát triển kinh tế, xã hội của thành phố. Chủ trì phối hợp với các ngành, các địa phương, các hội đoàn thể, cơ sở giáo dục - đào tạo, doanh nghiệp triển khai các giải pháp của kế hoạch, tổ chức các phiên giao dịch việc làm định kỳ và di động; triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số 2971/QĐ-UBND ngày 8-7-2019 của UBND thành phố Đà Nẵng về ban hành Kế hoạch Phát triển giáo dục nghề nghiệp thành phố Đà Nẵng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Quyết định 4018/QĐ-UBND về phê duyệt Đề án Dự báo nhu cầu nguồn nhân lực và thông tin thị trường lao động. Đồng thời, lập kế hoạch chương trình giám sát, đánh giá hằng năm; tổng hợp báo cáo định kỳ theo quy định và thực hiện báo cáo theo yêu cầu của UBND thành phố và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Sở Tài chính có trách nhiệm kiểm tra, tổng hợp vào dự toán ngân sách thành phố, báo cáo UBND thành phố, trình HĐND thành phố bố trí dự toán kinh phí thực hiện Ke hoạch này trong dự toán chi ngân sách nhà nuớc hằng năm của các sở, ngành và các địa phương theo phân cấp ngân sách nhà nước hiện hành. Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các đơn vị liên quan, rà soát hoàn thiện, bổ sung và xây dựng một số chính sách của thành phố như: chính sách về vốn vay giải quyết việc làm, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp tiếp nhận người lao động vào giáo dục nghề nghiệp và giải quyết việc làm, hỗ trợ các hoạt động của Trung tâm Dịch vụ việc làm.

Trên cơ sở đề nghị của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, căn cứ Luật Ngân sách nhà nước, văn bản hướng dẫn của Trung ương, thành phố và khả nàng cân đối ngân sách, Sở Tài chính tổng hợp, tham mưu UBND thành phố trình HĐND thành phố phê duyệt dự toán và bố trí kinh phí cho các đơn vị, địa phương theo quy định pháp luật về phân cấp ngân sách nhà nước để thực hiện nhiệm vụ.

UBND thành phố giao Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện tốt việc phân luồng học sinh sau khi tốt nghiệp Trung học cơ sở; đẩy mạnh chất lượng giáo dục phổ thông gắn với dạy nghề, góp phần đáp ứng yêu cầu phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thành phố. Chỉ đạo các Trung tâm giáo dục thường xuyên thành phố tiếp tục triển khai hiệu quả công tác liên kết đào tạo nghề; tổ chức dạy bổ túc văn hóa trung học phổ thông gắn với dạy nghề.

Sở Thông tin và Truyền thông, Cổng Thông tin điện tử thành phố, Đài Phát thanh - Truyền hình Đà Nẵng, Báo Đà Nẵng phối hợp với các ngành, địa phương, tổ chức thông tin, tuyên truyền các chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về giải quyết việc làm cho người lao động, đặc biệt là xuất khẩu lao động. Kịp thời phổ biến những thông tin về mô hình dạy nghề tạo việc làm hiệu quả, những cá nhân điển hình tự tạo việc làm cho cá nhân và tạo việc làm cho người khác; tuyên truyền và giới thiệu các tổ chức quốc tế, các tổ chức phi chính phủ hợp tác phát triển các lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp và tạo việc làm. Bên cạnh đó, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện đăng thông tin tuyển dụng lao động của các doanh nghiệp thường xuyên trên Cổng Thông tin điện tử thành phố, Báo Đà Nẵng và trên Đài Phát thanh – Truyền hình Đà Nẵng

Các sở, ban, ngành có liên quan có trách nhiệm phối hợp với các địa phương rà soát, thống kê về tình trạng việc làm, nhu cầu học nghề, chuyển đổi ngành nghề... để có giải pháp hỗ ừợ phù hợp; cung cấp thông tin về nhu cầu lao động của các doanh nghiệp trong Khu công công nghệ cao và các Khu công nghiệp cho các địa phương (thông qua Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận, huyện), hỗ trợ các địa phương tìm việc làm cho người lao động. Vận động các doanh nghiệp được giao đất tại địa bàn giải tỏa tiếp nhận lao động tại địa phương vào làm việc tại doanh nghiệp.

UBND thành phố giao Công an thành phố chỉ đạo các phòng chức năng, nghiệp vụ có liên quan và Công an các quận, huyện trong công tác quản lý, kiểm tra, giám sát, hướng dẫn và tạo điều kiện cho người lao động xuất, nhập cảnh đi làm việc tại các nước; phát hiện, ngăn chặn các hành vi tiêu cực, vi phạm pháp luật trong xuất khẩu lao động tại các địa phương. Chủ động phòng ngừa âm mưu, hoạt động của các loại tôi pham xuyên quốc gia và kịp thời thông tin các phương thức, thủ đoạn mới có liên quan đến lĩnh vực xuất khẩu lao động. Cung cấp danh sách người chấp hành xong án phạt tù, người được đặc xá cho các sờ, ngành có liên quan và UBND các quận, huyện để phối họp trong công tác hỗ trợ, tư vấn giới thiệu học nghề và giải quyết việc làm.

UBND các quận, huyện căn cứ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương và nội dung Kế hoạch này, xây dựng kế hoạch giải quyết việc làm cho người lao động của địa phương. Tổ chức thực hiện lồng ghép Kế hoạch này với kế hoạch giảm nghèo, Chương trình giáo dục nghề nghiệp của địa phương, các chương trình dự án khác để giải quyết việc làm có hiệu quả. Có kế hoạch ủy thác vốn vay giải quyết việc làm cho các Phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội để thực hiện cho vay.

Đồng thời, chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành nắm tình hình lao động biến động ở địa phương về việc làm; vận động các doanh nghiệp trên địa bàn, các doanh nghiệp được giao đất tại các khu công nghiệp, các doanh nghiệp được giao đất tại địa bàn giải tỏa tiếp nhận lao động của địa phương vào làm việc tại doanh nghiệp. Chỉ đạo UBND các xã, phường khảo sát, lập danh sách số học sinh, sinh viên ở địa phương tốt nghiệp ra trường chưa có việc làm; thống kê số lao động mat việc làm do di dời, giải tỏa, mất đat sản xuất để cung cấp thông tin nhu câu ve việc làm và chủ động phối hợp với các ngành liên quan có biện pháp giải quyết.

UBND thành phố đề nghị Chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội thành phố phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, các đoàn thể, các quận, huyện chỉ đạo các Phòng giao dịch hoạt động cho vay giải quyết việc làm, giảm nghèo và xuất khẩu lao động ở các địa phương đảm bảo đúng đối tượng và đáp ứng nhu cầu vay của nhân dân, sử dụng hiệu quả các nguồn vốn cho vay. Thẩm định và tham mưu cho UBND các cấp phê duyệt cho vay và giải ngân các dư án cho, vay để giải quyệt việc làm kịp thời, không để tồn đọng vốn.

Các trương Đại học, Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp và cơ sở giáo dục nghề nghiệp chịu trách nhiệm phối hợp với các ngành, địa phương, doanh nghiệp xúc tiến các hoạt động đào tạo, kết nối để cho sinh viên, học sinh khi tốt nghiệp ra trường có điều kiện tiếp cận và tìm kiếm việc làm. Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tham gia công tác tuyển sinh học nghề ở các phiên giao dịch việc làm để cung cấp thông tin, tư vấn về giáo dục nghề nghiệp cho người lao động.

UBND thành phố cũng đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các hội, đoàn thể các cấp tham gia thực hiện và giám sát việc thực hiện kế hoạch ở các cấp; tuyên truyền cho hội viên về các chính sách và hoạt động của Kế hoạch; hướng dẫn hội viên xây dựng dự án vay vốn, tín chấp vay vốn để giải quyết việc làm, giảm nghèo, vận động các thành viên tự tạo việc làm và tạo việc làm cho người khác. Chỉ đạo các cấp Hội thực hiện ủy thác cho vay có hiệu quả, tạo và huy động nguồn vốn cho vay bổ sung để tạo việc làm.

THÁI BÌNH

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT