Giới thiệu Tổng quan

  • APEC 2017 - Một trọng tâm đối ngoại
  • Nỗ lực cao nhất để bảo đảm thành công cho Năm APEC 2017
  • Ủy ban Quốc gia APEC 2017 ra mắt và tổ chức phiên họp toàn thể đầu tiên
  • Thành lập Ban Thư ký và 3 Tiểu ban của Ủy ban Quốc gia APEC 2017