Ngày 06-11-1996, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (khóa IX), Kỳ họp thứ 10 phê chuẩn việc tách tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng thành 2 đơn vị hành chính trực thuộc Trung ương là tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng. Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày 01-01-1997.

Thành phố Đà Nẵng

Diện tích tự nhiên: 128.488 ha (1.284,88 km2), huyện đảo Hoàng Sa: 30.500 ha.
Đơn vị hành chính: 06 quận (Hải Châu, Thanh Khê, Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn, Liên Chiểu, Cẩm Lệ) và 02 huyện (Hòa Vang và huyện đảo Hoàng Sa)