Thực trạng bảo vệ và phát huy giá trị di tích

  • Công tác nghiên cứu, bảo tồn giá trị di tích
  • Công tác bảo vệ di tích; giữ gìn an ninh trật tự, đảm bảo an toàn cho du khách; vệ sinh môi trường, phòng cháy, chữa cháy và phòng chống lụt bão
  • Công tác quảng bá, hướng dẫn - thuyết minh