Giá trị lịch sử, văn hóa, khoa học, thẫm mỹ

  • Giá trị cảnh quan
  • Giá trị lịch sử
  • Giá trị văn hóa
  • Giá trị phong thủy
  • Giá trị khảo cổ
  • Giá trị kinh tế