Danh thắng Ngũ Hành Sơn ngày nay

  • Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi Danh lam thắng cảnh quốc gia đặc biệt Ngũ Hành Sơn Đăng ngày 23-04-2020 03:03
  • Núi Thủy Sơn
  • Chùa Tam Thai - Núi Thủy Sơn
  • Chùa Linh Ứng - Núi Thủy Sơn
  • Chùa Tam Tôn - Núi Thủy Sơn
  • Chùa Từ Tâm - Núi Thủy Sơn
  • Vọng Giang Đài và Vọng Hải Đài - Núi Thủy Sơn
  • Động Hóa Nghiêm - Núi Thủy Sơn
  • Động Huyền Không - Núi Thủy Sơn
  • Hang Vân Nguyệt - Núi Thủy Sơn