Chủ trương của UBND, HĐND thành phố Đà Nẵng về việc bảo tồn và phát huy giá trị di tích Danh thắng Ngũ Hành Sơn

Năm 2009, UBND thành phố đã giao Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng và thực nghiệm kiến trúc xây dựng – Đại học Kiến trúc TP Hồ Chí Minh lập quy hoạch đầu tư xây dựng Công viên văn hóa lịch sử Ngũ Hành Sơn và được UBND TP phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 tại Quyết định số 4064/QĐ-UBND ngày 1/6/2009.

Theo chủ trương của UBND thành phố Đà Nẵng, dự án Công viên văn hóa lịch sử Ngũ Hành Sơn hướng đến việc xây dựng Ngũ Hành Sơn thành khu danh thắng có giá trị đặc biệt, hội tụ các yếu tố bảo tồn văn hóa di tích, tôn tạo không gian kiến trúc cảnh quan, phát triển kinh tế xã hội, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững, hòa nhập hữu cơ vào đời sống xã hội.

Ngày 31/12/2014, Uỷ ban nhân dân thành phố đã có quyết định số 9763/QĐ-UBND phê duyệt sơ đồ ranh giới điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất Khu Công viên Văn hóa Lịch sử Ngũ Hành Sơn.

Để phục vụ đấu thầu đầu tư xã hội hóa dự án này, ngày 26/7/2016, UBND thành phố có Quyết định số 5002/QĐ-UBND phê duyệt sơ đồ ranh giới điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất Khu Công viên văn hóa lịch sử Ngũ Hành Sơn.

Ngày 02/2/2018, UBND thành phố có Công văn số 857/        UB-QLĐTh giao cho Sở Xây dựng phối hợp với các đơn vị có liên quan rà soát, lập dự án khả thi Công viên văn hóa lịch sử Ngũ Hành Sơn.

Trên cơ sở đó, Sở Xây dựng đã xây dựng Quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất kèm dự án đầu tư Khu Công viên văn hóa lịch sử Ngũ Hành Sơn.

Ngày 15/5/2018, UBND thành phố đã có kết luận tại Thông báo số 63/TB-UBND thống nhất với phương án quy hoạch điều chỉnh do Viện Quy hoạch xây dựng đề xuất.

Ngày 25/6/2018, Ban Quản lý dự án thành phố đã phối hợp với UBND quận Ngũ Hành Sơn, UBND phường Hòa Hải, Viện Quy hoạch xây dựng đã tổ chức họp, lấy ý kiến rộng rãi của cộng đồng dân cư với đề án nói trên. Kết quả, nhận được 100% sự đồng thuận của nhân dân.

Ngày 02/8/2018, HĐND thành phố đã có Công văn số 603/HĐND-ĐT thống nhất với phương án quy hoạch điều chỉnh dự án nói trên.

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT