Công tác nghiên cứu, bảo tồn giá trị di tích

+ Phối hợp với Bảo tàng Đà Nẵng thực hiện việc kiểm kê các di vật, cổ vật tại di tích; sao chụp, dập và biên dịch các tư liệu Hán Nôm; thực hiện bảng vẽ kỹ thuật các công trình kiến trúc cổ. 

+ Phối hợp với Bảo tàng Điêu khắc Chăm khảo sát các hiện vật văn hóa Champa.

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT