Chùa Tam Tôn - Núi Thủy Sơn

Chùa Tam Tôn, trước kia nguyên là một tăng đường của chùa Tam Thai, được xây dựng làm nơi nghỉ dưỡng cho các vị Sư Tăng tu hành tại chùa Tam Thai.

Năm 1973, Hòa thượng Huệ Tràng trụ trì tại chùa Tam Thai do tuổi cao sức yếu, đã xin Giáo hội Phật giáo Đà Nẵng cho an dưỡng tại Tăng đường này, đồng thời sửa chữa và nâng cấp lên thành một ngôi chùa, lấy tên là Tam Tôn. Chùa thờ Đức Phật A Di Đà, Đức Đại Thế Chí Bồ Tát và Đức  Quan Thế Âm  Bồ Tát.

Sau khi Hòa thượng Huệ Tràng viên tịch, chùa lượt lượt trải qua các đời trụ trì khác với pháp hiệu là Thích Thị Hải, Thích Huệ Quang. Hiện nay, chùa Tam Tôn được Đại Đức Thích Thị Khang trụ trì.

Hiện nay, chùa vẫn còn lưu giữ 03 bức hoành phi được tạo lập vào năm Canh Tý triều Thành Thái (1900) như 尊三堂 “Tôn Tam đường”, 麓日“Lộc nhật”, 寳珠 “Bảo châu” và 07 mộc bản khắc kinh, kệ.

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT