Năm 2022

  • Đầu tư trực tiếp của nước ngoài được cấp phép năm 2021 phân theo ngành kinh tế Đăng ngày 28-12-2023 14:33
  • Kết quả thực hiện các chỉ tiêu thống kê về môi trường Đăng ngày 06-12-2023 14:54
  • Thiệt hại do thiên tai Đăng ngày 06-12-2023 14:53
  • Hoạt động tư pháp Đăng ngày 06-12-2023 14:52
  • Trật tự an toàn xã hội Đăng ngày 06-12-2023 14:50
  • Thu nhập bình quân một người một tháng theo giá hiện hành phân theo thành thị, nông thôn, nguồn thu và phân theo nhóm thu nhập Đăng ngày 06-12-2023 14:47
  • Một số chỉ tiêu xã hội chủ yếu Đăng ngày 06-12-2023 14:44
  • Số huy chương thể thao trong các kỳ thi đấu quốc tế Đăng ngày 06-12-2023 14:42
  • Tỷ lệ xã/ phường đạt tiêu chí quốc gia về y tế xã phân theo đơn vị hành chính cấp huyện Đăng ngày 06-12-2023 14:39
  • Tỷ lệ xã/ phường có hộ sinh hoặc y sĩ sinh sản phân theo đơn vị hành chính cấp huyện (Đơn vị tính: %) Đăng ngày 06-12-2023 14:35