Năm 2021

  • Số lượt hành khách vận chuyển phân theo loại hình kinh tế và phân theo ngành vận tải Đăng ngày 11-11-2022 09:52
  • Tích lũy số người nhiễm HIV/AIDS còn sống tính đến thời điểm 31/12 phân theo huyện/ quận Đăng ngày 11-11-2022 06:27
  • Số lượng bò phân theo huyện/quận Đăng ngày 11-11-2022 06:21
  • Số thuê bao điện thoại Đăng ngày 11-11-2022 05:30
  • Số lượng hành khách vận chuyển phân theo loại hình kinh tế và phân theo ngành vận tải Đăng ngày 10-11-2022 11:14
  • Chi cho nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ Đăng ngày 10-11-2022 11:13
  • Một số chỉ tiêu về y tế và chăm sóc sức khỏe Đăng ngày 10-11-2022 11:13
  • Số tổ chức khoa học và công nghệ Đăng ngày 10-11-2022 11:10
  • Doanh thu vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải phân theo loại hình kinh tế và phân theo ngành kinh tế  Đăng ngày 10-11-2022 11:09
  • Số sinh viên đại học Đăng ngày 10-11-2022 11:08