Năm 2020

  • Số nhân lực y tế do địa phương quản lý Đăng ngày 15-11-2021 15:39
  • Số giường bệnh năm 2020 phân theo quận/huyện Đăng ngày 15-11-2021 15:38
  • Số lượt hành khách luân chuyển phân theo loại hình kinh tế và phân theo ngành vận tải Đăng ngày 15-11-2021 15:30
  • Khối lượng hàng hóa luân chuyển phân theo loại hình kinh tế và loại hình vận tải Đăng ngày 15-11-2021 15:30
  • Số thuê bao điện thoại Đăng ngày 15-11-2021 15:30
  • Số thuê bao Internet Đăng ngày 15-11-2021 15:30
  • Tỷ lệ người sử dụng điện thoại di động và Internet Đăng ngày 15-11-2021 15:30
  • Tỷ lệ hộ gia đình có kết nối Internet Đăng ngày 15-11-2021 15:30
  • Doanh thu công nghệ thông tin Đăng ngày 15-11-2021 15:30
  • Số trường học, lớp/nhóm trẻ và phòng học mầm non  Đăng ngày 15-11-2021 15:30