Kết quả thực hiện các chỉ tiêu thống kê về môi trường
Đăng ngày 06-12-2023 14:54, Lượt xem: 14

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu thống kê về môi trường năm 2022: Tỷ lệ chất thải nguy hại được thu gom, xử lý đạt 100%; Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt được thu gom, xử lý đạt 100%; Tỷ lệ khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường đạt 100%; Tỷ lệ cụm công nghiệp đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường đạt 100%;...

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu thống kê về môi trường

  2019 2020 2021 Sơ bộ 2022
Tỷ lệ chất thải nguy hại được thu gom, xử lý (%) 100,0 100,0 100,0 100,0
Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt được thu gom, xử lý (%) 95,0 100 100,0 100,0
Tỷ lệ khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường (%) 100,0 100 100,0 100,0
Cơ sở sản xuát kinh doanh phát sinh nước thải từ 50m3/ngày trở lên (Cơ sở) 100,0 100 100,0 100,0
Tỷ lệ cụm công nghiệp đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường (%)          100,0          100,0          100,0          100,0
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT