Một số chỉ tiêu xã hội chủ yếu
Đăng ngày 06-12-2023 14:44, Lượt xem: 20

Một số chỉ tiêu xã hội chủ yếu trong năm 2022: Chỉ số phát triển con người là 0,800; Thu nhập bình quân đầu người một tháng theo giá hiện hành  là 5.807 nghìn đồng; Tỷ lệ hộ nghèo tiếp cận đa chiều 0,93%; Hệ số bất bình đẳng trong phân phối thu nhập là 0,3133 GINI; Tỷ lệ dân số được sử dụng nguồn nước hợp vệ sinh là 100%;...

Một số chỉ tiêu xã hội chủ yếu
  2018 2019 2020 2021 Sơ bộ - 2022
Chỉ số phát triển con người 0,773 0,778 0,779 0,790        0,800  
Thu nhập bình quân đầu người một tháng theo giá hiện hành (nghìn đồng) 5.505 6.057 5.284 5.230         5.807  
Tỷ lệ hộ nghèo tiếp cận đa chiều (%) 0,89 0,69 0,51 0,38            0,93  
Hệ số bất bình đẳng trong phân phối thu nhập (GINI) 0,3482 0,3344 0,3097 0,3032       0,3133  
Tỷ lệ dân số đô thị được cung cấp nước sạch qua hệ thống cấp nước tập trung (%) 97,83 99,00 99,00 100,00       100,00  
Tỷ lệ dân số nông thôn sử dụng nước sạch đáp ứng quy chuẩn (%)       100,00       100,00  
Tỷ lệ dân số được sử dụng nguồn nước hợp vệ sinh 99,50 99,50 99,50 99,40       100,00  
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT