Thu nhập bình quân một người một tháng theo giá hiện hành phân theo thành thị, nông thôn, nguồn thu và phân theo nhóm thu nhập
Đăng ngày 06-12-2023 14:47, Lượt xem: 33

Năm 2022, thu nhập bình quân một người một tháng theo giá hiện hành là 5.807 nghìn đồng. Phân theo thành thị, nông thôn: thu nhập bình quân một người một tháng theo giá hiện hành tại khu vực thành thị là 5.995 nghìn đồng; thu nhập bình quân một người một tháng theo giá hiện hành tại khu vực nông thôn là 4.293 nghìn đồng.

Thu nhập bình quân một người một tháng theo giá hiện hành phân theo thành thị, nông thôn, nguồn thu và phân theo nhóm thu nhập
(Đơn vị tính: nghìn đồng)

  2018 2019 2020 2021 Sơ bộ 2022
CHUNG          5.505           6.057       5.284         5.230    5.807  
Phân theo thành thị, nông thôn          
Thành thị         5.787           6.440       5.602         5.543      5.995  
Nông thôn         3.304           3.577       3.104         3.817      4.293  
Phân theo nguồn thu          
Tiền lương, tiền công         3.006           3.781       3.143         3.233      3.417  
Nông, lâm nghiệp và thủy sản              54                47          110              64            50  
Phi nông, lâm nghiệp và thủy sản         1.561           1.496       1.363         1.291      1.598  
Thu từ nguồn khác            884              733          667            641          742  
Phân theo nhóm thu nhập          
Nhóm 1         1.869           1.910       2.045         2.272      2.364  
Nhóm 2         3.154           3.488       3.203         3.135      3.626  
Nhóm 3         4.253           5.149       4.325         4.190      4.561  
Nhóm 4         5.729           6.903       5.976         5.632      5.923  
Nhóm 5       12.595         12.879     10.896       10.942    12.605  
Chênh lệch giữa nhóm thu nhập cao nhất với nhóm thu nhập thấp nhất (lần) 6,74 6,74 5,33 4,82      5,33  
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT