Tỷ lệ xã/ phường có hộ sinh hoặc y sĩ sinh sản phân theo đơn vị hành chính cấp huyện (Đơn vị tính: %)
Đăng ngày 06-12-2023 14:35, Lượt xem: 9

Năm 2022, tỷ lệ xã/ phường có hộ sinh hoặc y sĩ sinh sản đạt 92,86%. Phân theo đơn vị hành chính cấp huyện: tỷ lệ xã/ phường có hộ sinh hoặc y sĩ sinh sản tại quận Liên Chiểu đạt 100%; tỷ lệ xã/ phường có hộ sinh hoặc y sĩ sinh sản tại quận Thanh Khê đạt 100%; tỷ lệ xã/ phường có hộ sinh hoặc y sĩ sinh sản tại quận Hải Châu đạt 76,92%; tỷ lệ xã/ phường có hộ sinh hoặc y sĩ sinh sản tại quận Sơn Trà đạt 100%; tỷ lệ xã/ phường có hộ sinh hoặc y sĩ sinh sản tại quận Ngũ Hành Sơn đạt 100%; tỷ lệ xã/ phường có hộ sinh hoặc y sĩ sinh sản tại quận Cẩm Lệ đạt 100%; tỷ lệ xã/ phường có hộ sinh hoặc y sĩ sinh sản tại quận Hải Châu đạt 76,92%; tỷ lệ xã/ phường có hộ sinh hoặc y sĩ sinh sản tại huyện Hòa Vang đạt 90,91%.

Tỷ lệ xã/ phường có hộ sinh hoặc y sĩ sinh sản phân theo đơn vị hành chính cấp huyện (Đơn vị tính: %)

  2018 2019 2020 2021 Sơ bộ - 2022
TỔNG SỐ 100,00 100,00 100,00 92,86 92,86
Phân theo đơn vị cấp huyện          
Quận Liên Chiểu 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Quận Thanh Khê 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Quận Hải Châu 100,00 100,00 100,00 76,92 76,92
Quận Sơn Trà 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Quận Ngũ Hành Sơn 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Quận Cẩm Lệ 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Huyện Hòa Vang 100,00 100,00 100,00 90,91 90,91
Huyện Hoàng Sa          
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT