Giá trị tài sản cố định của các cơ sở kinh tế cá thể phi nông, lâm nghiệp và thủy sản phân theo ngành kinh tế
Đăng ngày 15-10-2022 10:40, Lượt xem: 17

Năm 20201, tổng giá trị tài sản cố định của các cơ sở kinh tế cá thể phi nông, lâm nghiệp và thủy sản là 5.007.860 triệu đồng. Trong đó, ngành Dịch vụ lưu trú và ăn uống có giá trị tài sản cố định của các cơ sở kinh tế nhiều nhất với 1.444.338 triệu đồng; ngành Khai khoáng có giá trị tài sản cố định của các cơ sở kinh tế ít nhất với 50 triệu đồng.

Giá trị tài sản cố định của các cơ sở kinh tế cá thể phi nông, lâm nghiệp và thủy sản phân theo ngành kinh tế
(Đơn vị tính: triệu đồng)
  2016 2017 2019 2020 Sơ bộ 2021
TỔNG SỐ  4.184.721 1.726.070 3.519.184 4.188.010 5.007.860
Phân theo ngành cấp II          
B. Khai khoáng                              50
B08. Khai khoáng khác                              50
C. Công nghệ chế biến, chế tạo             369.540             234.300             294.514             676.711             438.930
C10. Sản xuất, chế biến thực phẩm               78.824               71.774               93.445             101.708             102.605
C11. Sản xuất đồ uống                 8.253               15.943                 9.412                 7.048                 7.457
C13. Dệt                 4.825                 3.834                 3.310                 9.067                 9.583
C14. Sản xuất trang phục               31.553               25.538               38.308               67.359               52.093
C15. Sản xuất da và các sản phẩm                 2.979                 1.643                 2.581               13.368                 5.803
C16. Chế biến gỗ và sản xuất phẩm từ gỗ, tre, nứa                 9.849                 7.131                 7.791                 4.963                 7.015
C17. Sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy                 3.498                 3.427                 5.771                 7.012                 6.984
C18. In, sao chép bản ghi các lọai                 5.385                 1.352                 3.465                 3.141                 5.751
C20. Sản xuất hóa chất và sản phẩm hóa chất                 2.702                    698                 2.992                 3.465                 2.261
C21. Sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu          
C22. Sản xuất sản phẩm từ cao su và plastic                 5.448                    640                 1.078                    942                 3.286
C23. Sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại khác             151.702               30.474               52.196             362.063             125.996
C24. Sản xuất kim loại                          10    
C25. Sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn               42.030               35.811               47.764               44.317               67.764
C27. Sản xuất thiết bị điện          
C28. Sản xuất máy móc, thiết bị chưa được phân vào đâu                    524                    220                    251                    501                    254
C29. Sản xuất xe có động cơ                        38                      68                      60  
C30. Sản xuất phương tiện vận tải khác                 1.075                      50                      58                      235
C31. Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế               17.317               29.425               22.010               48.775               37.168
C32. Công nghiệp chế biến, chế tạo khác                 2.350                 2.820                 1.232                 1.956                    761
C33. Sửa chữa, bảo dưỡng và lắp đặt máy móc và thiết bị                 1.226                 3.482                 2.772                    966                 3.914
D. Sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng               13.202               17.624               36.238               26.308             213.864
D35. Sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng               13.202               17.624               36.238               26.308             213.864
E. Cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý nước thải                 1.650                 1.834                    795                 2.030                 1.308
E38. Hoạt động thu gom, xử lý và tiêu hủy rác thải                 1.650                 1.834                    795                 2.030                 1.308
F. Xây dựng          
F41. Xây dựng nhà các loại          
F42. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng          
F43. Hoạt động xây dựng chuyên dụng          
G. Bán buôn và bán lẻ; sửa chữa ô tô, mô tô và xe máy             620.403             432.425             883.545          1.279.267          1.363.085
G45. Bán, sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ               42.110               33.526               78.978               85.242             105.494
G46. Bán buôn (trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ)               28.707               20.130               49.152               72.677               68.708
G47. Bán lẻ (trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ)             549.586             378.769             755.415          1.121.348          1.188.883
H. Vận tải, kho bãi             195.646             109.300             150.837             418.987             218.426
H49. Vận tải đường sắt, đường bộ và vận tải đường ống             194.664             102.585             143.594             707.787             212.496
H50. Vận tải đường thủy          
H52. Kho bãi và các hoạt động hỗ trợ cho vận tải                    982                 6.715                 7.243               11.200                 5.465
H53. Bưu chính và chuyển phát                            465
I. Dịch vụ lưu trú và ăn uống             626.555             574.561          1.359.424          1.169.690          1.444.338
I55. Dịch vụ lưu trú             113.130             110.558             360.869             469.674             414.197
I56. Dịch vụ ăn uống             513.425             464.003             998.555             700.016          1.030.141
J. Thông tin và truyền thông               64.048               59.795             105.131               51.715               48.100
J61. Viễn thông               64.048               59.795             105.131               51.715               47.815
J62. Lập trình máy vi tính, dịch vụ tư vấn và các hoạt động khác liên quan đến máy vi tính                              70
J63. Hoạt động dịch vụ thông tin                            215
K. Hoạt động tài chính, ngân hàng và bảo hiểm               20.442                 9.750               16.756               16.166               21.694
K64. Hoạt động dịch vụ tài chính               20.442                 9.750               16.756               16.166               21.694
K65. Bảo hiểm, tái bảo hiểm và bảo hiểm          
L. Hoạt động kinh doanh bất động sản          1.758.470                 2.758                 6.643                    260             515.824
L68. Hoạt động kinh doanh bất động sản          1.758.470                 2.758                 6.643                    260             515.824
M. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ               13.781                 2.644                 7.463               21.121               22.905
M69. Hoạt động pháp luật, kế toán và kiểm toán          
M71. Hoạt động kiến trúc, kiểm tra & phân tích kỹ thuật                            400
M73. Quảng cáo và nghiên cứu thị trường                 3.144                 1.100                 2.385                 6.455                 7.285
M74. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác               10.637                 1.544                 5.078               14.666               13.467
M75. Hoạt động thú y                         1.752
N. Hoạt động hành chính và dịch vụ hỗ trợ               94.782               32.485               76.372               73.778               78.085
N77. Cho thuê máy móc, thiết bị (không kèm người điều khiển)               68.200               26.724               63.921               56.380               62.091
N78. Hoạt động dịch vụ lao động và việc làm                              20
N79. Hoạt động của các đại lý du lịch, kinh doanh tua du lịch và các dịch vụ hỗ trợ, liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch          
N81. Hoạt động dịch vụ vệ sinh nhà cửa, công trình và cảnh quan                            652
N82. Hoạt động hành chính, hỗ trợ văn phòng và các hoạt động kinh doanh khác               26.582                 5.761               12.451               17.398               15.322
P. Giáo dục và đào tạo             100.212               79.925             167.119               98.661             178.720
P85. Giáo dục và đào tạo             100.212               79.925             167.119               98.661             178.720
Q.Y tế và hoạt động cứu trợ xã hội               54.174               32.293               57.708               54.507               99.516
Q86. Hoạt động y tế               54.174               32.293               57.708               54.507               99.496
Q87. Hoạt động chăm sóc, điều dưỡng tập trung                              20
R. Nghệ thuật, vui chơi và giải trí             180.909               73.975             252.765             109.313             119.623
R90. Hoạt động sáng tác, nghệ thuật và giải trí                 1.016                      10                    281                    109                    458
R92. Hoạt động xổ số, cá cược và đánh bạc          
R93. Hoạt động thể thao, vui chơi và giải trí             179.893               73.965             252.484             109.204             119.165
S. Hoạt động dịch vụ khác               70.907               62.401             103.874             189.496             243.394
S95. Sửa chữa máy vi tính, đồ dùng cá nhân và gia đình               13.062                 8.858               27.096               19.852               34.786
S96. Hoạt động dịch vụ phục vụ cá nhân               57.845               53.543               76.778             169.644             208.608
T. Hoạt động làm thuê các công việc gia đình và các hộ gia đình           
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT