Số lao động nữ trong các cơ sở kinh tế cá thể phi nông, lâm nghiệp và thuỷ sản phân theo huyện/quận
Đăng ngày 15-10-2022 10:37, Lượt xem: 28

Năm 2021, tổng số lao động nữ trong các cơ sở kinh tế cá thể phi nông, lâm nghiệp và thuỷ sản là 71.714 người. Trong đó, quận Hải Châu có số lao động nữ trong các cơ sở kinh tế  nhiều nhất với 21.123 người; huyện Hòa Vang có số lao động nữ trong các cơ sở kinh tế ít nhất với 6.146 người.

Số lao động nữ trong các cơ sở kinh tế cá thể phi nông, lâm nghiệp và thuỷ sản phân theo huyện/quận (ĐVT: Người)
  2016 2017 2019 2020  Sơ bộ 2021
    TỔNG SỐ 66.270 67.703 72.903 76.062 71.714
Phân theo đơn vị cấp huyện          
Quận Liên Chiểu 7.235 7.745 8.962 10.530 10.345
Quận Thanh Khê 11.174 10.209 12.028 11.923 11.190
Quận Hải Châu 22.188 22.419 23.107 22.966 21.123
Quận Sơn Trà 8.087 8.583 9.435 8.811 8.256
Quận Ngũ Hành Sơn 4.593 5.722 5.324 6.560 5.822
Quận Cẩm Lệ 6.412 6.763 7.336 8.603 8.832
Huyện Hoà Vang 6.581 6.262 6.711 6.669 6.146
Huyện Hoàng Sa          
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT