Số cơ sở kinh tế cá thể phi nông, lâm nghiệp và thuỷ sản phân theo ngành kinh tế
Đăng ngày 15-10-2022 10:24

Năm 2021, tổng số cơ sở kinh tế cá thể phi nông, lâm nghiệp và thuỷ sản là 79.149 cơ sở. Trong đó, cơ sở hoạt động trong ngành Bán buôn và bán lẻ,sữa chữa ô tô, xe máy và xe có động cơ nhiều nhất với 29.828 cơ sở; cơ sở hoạt động trong ngành Khai khoáng ít nhất với 1 cơ sở.

Số cơ sở kinh tế cá thể phi nông, lâm nghiệp và thuỷ sản phân theo ngành kinh tế (ĐVT: cơ sở)
  2016 2017 2019 2020 Sơ bộ 2021
Tổng số 75.506 74.524 81.762 80.576 79.149
Phân theo ngành cấp II          
B.Khai khoáng                         1
C.Công nghiệp chế biến, chế tạo         4.961         4.525          5.008           4.430          4.175
D. Sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng              50              56               61                55          1.725
E. Cung cấp nước; hoạt động quản lý và xử lý rác thải                3                3                 3                  3                 2
F. Xây dựng            728            334             416              337             319
G.Bán buôn và bán lẻ,sữa chữa ô tô, xe máy và xe có động cơ       29.288       29.240        31.817         30.019        29.828
H.Vận tải, kho bãi         3.003         3.333          3.529           2.951          2.418
I. Dịch vụ lưu trú và ăn uống       17.494       17.558        18.991         20.484        19.848
J.Thông tin và truyền thông            790            586             650              353             227
K. Hoạt động tài chính, ngân hàng và bảo hiểm xã hội            170            148             163              130             126
L. Hoạt động kinh doanh bất động sản       12.247       12.408        14.248         14.191        13.207
M. Hoạt động chyên môn, khoa học và công nghệ            260            182             199              221             206
N. Hoạt động hành chính và dịch vụ hỗ trợ            844            725             783              710             603
P. Giáo dục và đào tạo            929            947          1.043 935 819
Q. Y tế và hoạt động cứu trợ xã hội            538            390             421              470             440
R.Nghệ thuật, vui chơi, và giải trí             342            265             288              243             242
S.  Hoạt động dịch vụ khác         3.869         3.824          4.142           5.044          4.963
T. Hoạt động làm thuê các công việc trong gia đình          
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT