Số cơ sở kinh tế cá thể phi nông, lâm nghiệp và thuỷ sản phân theo huyện/quận
Đăng ngày 15-10-2022 10:26

Năm 2021, tổng số cơ sở kinh tế cá thể phi nông, lâm nghiệp và thuỷ sản là 79.149 cơ sở. Trong đó, quận Hải Châu có nhiều cơ sở kinh tế cá thể phi nông, lâm nghiệp và thuỷ sản nhất với 21.790 cơ sở; quận Ngũ Hành Sơn có ít cơ sở kinh tế cá thể phi nông, lâm nghiệp và thuỷ sản nhất với 6.203 cơ sở.

Số cơ sở kinh tế cá thể phi nông, lâm nghiệp và thuỷ sản phân theo huyện/quận (ĐVT: cơ sở)
  2016 2017 2019 2020 Sơ bộ 2021
    TỔNG SỐ 75.506 74.524  81.762 80.576 79.149
Phân theo đơn vị cấp huyện          
Quận Liên Chiểu                         9.358                        10.072                11.386                  13.068                              12.915
Quận Thanh Khê                       12.585                        12.019                12.523                  13.229                              12.790
Quận Hải Châu                       23.899                        22.633                24.250                  21.909                              21.872
Quận Sơn Trà                         8.847                          8.882                  9.733                    9.011                                8.172
Quận Ngũ Hành Sơn                         5.431                          6.118                  5.868                    6.434                                6.302
Quận Cẩm Lệ                         7.486                          7.648                  9.007                    9.825                                9.940
Huyện Hoà Vang                         7.900                          7.152                  8.995                    7.100                                7.158
Huyện Hoàng Sa          
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT