Số lao động trong hợp tác xã phân theo huyện/quận
Đăng ngày 15-10-2022 10:22

Năm 2020, trên địa bàn thành phố 905 người đang làm việc trong các hợp tác xã. Trong đó, quận Liên Chiểu có 100 người; quận Thanh Khê có 140 người; quận Hải Châu có 35 người; quận Sơn Trà có 249 người; quận Ngũ Hành Sơn có 23 người; quận Cẩm Lệ có 85 người; huyện Hòa Vang có 273 người.

Số lao động trong hợp tác xã phân theo huyện/quận (ĐVT: Người)
  2015 2016 2017 2019 2020
    TỔNG SỐ 1.335 1.312 1.277 1.125 905
Phân theo đơn vị cấp huyện          
Quận Liên Chiểu 93 161 114 152 100
Quận Thanh Khê 302 389 456 338 140
Quận Hải Châu 120 131 75 106 35
Quận Sơn Trà 317 314 316 330 249
Quận Ngũ Hành Sơn 150 58 65 23 23
Quận Cẩm Lệ 61 59 46 79 85
Huyện Hoà Vang 292 200 205 99 273
Huyện Hoàng Sa          
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT