Trang bị tài sản dài hạn bình quân 1 lao động của doanh nghiệp phân theo loại hình doanh nghiệp và ngành kinh tế
Đăng ngày 15-10-2022 10:14

Năm 2020, tổng trang bị tài sản dài hạn bình quân 1 lao động của doanh nghiệp là 794 triệu đồng. Trong đó, trang bị tài sản dài hạn bình quân 1 lao động của doanh nghiệp Nhà nước là 1.385 triệu đồng; trang bị tài sản dài hạn bình quân 1 lao động của doanh nghiệp ngoài Nhà nước là 780 triệu đồng; trang bị tài sản dài hạn bình quân 1 lao động của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài là 573 triệu đồng.

Trang bị tài sản dài hạn bình quân 1 lao động của doanh nghiệp phân theo loại hình doanh nghiệp và ngành kinh tế (ĐVT: Triệu đồng)
  2015 2016 2017 2019 2020
TỔNG SỐ                  395                  414                  474                  605                  794
PHÂN THEO LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP          
Doanh nghiệp Nhà nước                  551                  583                  670               1.166               1.385
Doanh nghiệp Ngoài nhà nước                  363                  399                  467                  574                  780
Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài                  348                  334                  348                  466                  573
PHÂN THEO NGÀNH KINH TẾ          
Phân theo ngành cấp II          
A Nông nghiệp, lâm nghiệp và thuỷ sản                  815                  985                  934               1.675               2.417
A01. Nông nghiệp và hoạt động dịch vụ có liên quan                  934               1.137               1.154               2.228               3.474
A02. Lâm nghiệp và hoạt động dịch vụ có liên quan                    20                    41                    56                    35                    25
A03. Khai thác, nuôi trồng thuỷ sản                      100                      7  
B.Khai khoáng                  312                  294                  464                  293                  520
B05. Khai thác than cứng và than non          
B07.Khai thác quặng kim loại          
B08.Khai khoáng khác                  313                  301                  487                  298                  523
B09. HĐ dịch vụ hỗ trợ khai thác mỏ và quặng                  333                    77                    47                    36                  216
C.Công nghệ chế biến, chế tạo                  217                  216                  224                  252                  290
C10. Sản xuất chế biến thực phẩm                  132                  197                  200                  413                  215
C11.Sản xuất đồ uống               3.830               3.032               2.800               3.659               3.859
C12. Sản xuất sản phẩm từ thuốc lá               1.270                  986                  901                  635                  419
C13.Dệt                  162                  221                  237                  239                  323
C14.Sản xuất trang phục                    54                    54                    55                    63                    74
C15. Sản xuất da và các sản phẩm có liên quan                    62                    17                    17                    63                    19
C16.Chế biến gỗ và sản xuất sản phẩm từ gỗ, tre, nứa                    91                  213                  211                  225                  231
C17.Sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy                  166                  523                  221                  283                  298
C18.In, sao chép bản ghi các loại                    90                    93                  126                  118                  126
C19. SX than cốc, sp dầu mỏ tinh chế          
C20. Sản xuất hoá chất và các sản phẩm từ hoá chất                  351                  223                  294                  275                  538
C21.Sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu                  209                  201                  219                  301                  324
C22. Sản xuất sản phẩm từ cao su và plastic                  661                  602                  686                  666                  568
C23. Sản xuất sản phẩm từ khoáng-phi kim loại khác                  366                  366                  358                  469                  411
C24.Sản xuất kim loại                  970               1.014               1.019                  671                  710
C25. Sản xuất sản phẩm từ kim loại và đúc sẵn (trừ máy móc,,thiết bị                  304                  250                  363                  327                  636
C26. Sản xuất sản phẩm điện tử,máy vi tính                  186                  186                  176                  307                  277
C27.Sản xuất thiết bị điện                  273                  347                  424                  402                  615
C28.Sản xuất máy móc, thiết bị chưa được phân vào đâu               1.073               1.044               1.160                  571                  458
C29. Sản xuất xe có động cơ                  377                  413                  336                  362                  313
C30. Sản xuất phương tiện vận tải khác                  727                  637                  687               1.107                  347
C31.Sản xuất giường, tủ, bàn ghế                  153                    78                    82                  123                  169
C32. Công nghiệp chế biến, chế tạo khác                    56                    50                    61                  106                  131
C33. Sữa chữa, bảo dưỡng và lắp đặt máy móc                  639                  557                  364                    39                  309
D. Sản xuất và phân phối điện,khí đốt, nước nóng               1.602               2.074               2.316               2.575               2.747
D35. Sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng               1.602               2.074               2.316               2.575               2.747
E. Cung cấp nước; hoạt động quản lý và xử lý rác thải                  442                  256                  272                  460                  435
E36.Khai thác xử lý và cung cấp nước                  731                  636                  717                  921               1.242
E37. Thoát nước và xử lý nước thải                    21                    32                    42                  177                    56
E38. Hoạt động thu gom, xử lý và tiêu huỷ rác thải                  313                    64                    62                  287                  157
E39. Xử lý ô nhiễm và HĐ quản lý chất thải khác                  675                    53                    53                  278                  228
F. Xây dựng                  184                  165                  201                  227                  268
F41. Xây dựng nhà các loại                  195                  140                  122                  213                  311
F42. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng                  222                  197                  303                  383                  341
F43. Hoạt động xây dựng chuyên dụng                  103                  166                  245                  124                  133
G.Bán buôn và bán lẻ,sữa chữa ô tô, xe máy và xe có động cơ                  238                  208                  216                  243                  294
G45.Bán và bán lẻ,sữa chữa ô tô, xe máy và xe có động cơ                  288                  298                  314                  327                  447
 G46.Bán buôn( trừ ô tô, xe máy và xe có động cơ)                  285                  224                  224                  280                  310
G47. Bán lẻ( trừ ô tô, xe máy và xe có động cơ)                  125                  140                  168                  139                  188
H. Vận tải, kho bãi                  545                  771                  889               1.138                  755
H49. Vận tải đường sắt,đường bộ và vận tải đường ống                  579                  656                  703                  954                  389
H50. Vận tải đường thuỷ                  367                  301                  292                  232                  404
H52. Kho bãi và các hoạt động hỗ trợ cho vận tải                  358               1.326               1.653               1.842               1.542
H53. Bưu chính và chuyển phát                  475                    16                    15                    13                    17
I. Dịch vụ lưu trú và ăn uống               1.027               1.028                  970                  115               2.447
155. Dịch vụ lưu trú               1.264               1.348               1.254               1.495               3.546
156. Dịch vụ ăn uống                  489                  253                  244                  210                  580
J.Thông tin và truyền thông                  151                  114                  104                    78                  129
J58.Hoạt động xuất bản                    43                    36                    28                    33                    90
J59.Hoạt động điện ảnh và sản xuất chương trình truyền hình                      23                    29                    19               1.056
J60.Hoạt động phát thanhh, truyền hình                  272                  267                  146                  288                  689
J61. Viễn thông                  353                      1                      3                      2                    25
J62. Lập trình máy tính,dịch vụ tư vấn và các hoạt động khác liên quan đến máy tính                    19                  155                  137                  119                  145
J63. Hoạt động dịch vụ thông tin                      7                    14                    17                      6                      7
K. Hoạt động tài chính, ngân hàng và bảo hiểm xã hội                      8                  540                  510                  625                  569
K64. Hoạt động tài chính          
K65. Bảo hiểm, tái bảo hiểm và bảo hiểm xã hội                  111                    38                    30                  103                  144
K66 Hoạt động tài chính khác                    63                  681                  655                  693                  605
L. Hoạt động kinh doanh bất động sản               4.810               5.100               5.844               8.412             11.405
L68.Hoạt động kinh doanh bất động sản               4.810               5.100               5.844               8.412             11.405
M. Hoạt động chyên môn, khoa học và công nghệ                  297                  104                  344                  225                  216
M69. Hoạt động pháp luật, kế toán và kiểm toán                    84                    66                    75                  175                  155
M70. Hoạt động của trụ sở văn phòng,hoạt động tư vấn quản lý               2.792                  291               3.721                  799                  594
M71. Hoạt động kiến trúc;Kiểm tra và phân tích kĩ thuật                  111                  120                  132                  175                  203
M72.Nghiên cứu khoa học và phát triển                  245                    38                  110                    21                    24
M73 Quảng cáo và nghiên cứu thị trường                     19                    41                    70                    69                    79
M74. Hoạt động chuyên môn,khoa học, và công nghệ khác                    24                    55                    66                    74                  113
M75. Hoạt động thú y                            1                    13
N.Hoạt động hành chính và dịch vụ hỗ trợ                  263                  215                  167                  179                  187
N77. Cho thuê máy móc, thiết bị (không kèm người điều khiển)               1.045                  839                  494                  621               1.277
N78. Hoạt động dịch vụ lao động và việc làm                    33                      8                    16                    15                    80
N79. Hoạt động của các đại lý du lịch, kinh doanh ta du lịch và các dịch vụ hỗ trợ,liên quan đến quản bá và tổ chức tour                  517                  597                  476                  444                  285
N80. Hoạt động điều tra bảo đảm an toàn                      2                    14                    13                    15                      9
N81.Hoạt động dịch vụ vệ sinh nhà cửa, công trình và cảnh quang                    22                    11                    20                    22                  154
N82. Hoạt động hành chính, hỗ trợ văn phòng và các hoạt động kinh doanh khác                  169                    85                    80                  159                    68
P. Giáo dục và đào tạo                  360                  298                  377                  234                  402
P85. Giáo dục và đào tạo                  360                  298                  377                  234                  402
Q. Y tế và hoạt động cứu trợ xã hội                  372                  354                  407                  369                  383
Q86. Hoạt động y tế                  372                  354                  407                  700                  383
Q87. Hoạt động chăm sóc, điều dưỡng tập trung          
Q88. Hoạt động trợ giúp xã hội không tập trung          
R.Nghệ thuật, vui chơi, và giải trí                1.001               1.305               2.521               2.035               5.735
R90. Hoạt động sáng tác, nghệ thuật và giải trí                      92                  330                  253                  274
R91. Hoạt động thư viện, lưu trữ, bảo tàng                          23                    19
R92.Hoạt động xổ số, cá cược và đánh bạc                    66                  380                  658                  126                    71
R93. Hoạt động thể thao,vui chơi và giải trí               1.487               1.685               2.915               2.462               7.281
S.  Hoạt động dịch vụ khác                    39                  135                  203                  192                  479
S94. Hoạt động của các hiệp hội tổ chức khác          
S95.Sữa chữa máy vi tính, đồ dùng cá nhân,và gia đình                      3                    12                    33                    16                    55
S96. Hoạt động dịch vụ cá nhân khác                    66                  212                  284                  264                  754
T. Hoạt động làm thuê các công việc trong gia đình          
T97. Hoạt động làm thuê các công việc trong gia đình          
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT