Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu thuần của doanh nghiệp phân theo huyện/quận
Đăng ngày 15-10-2022 10:09

Năm 2020, tổng tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu thuần của doanh nghiệp là -0,40%. Trong đó, tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu thuần của doanh nghiệp tại quận Liên Chiểu cao nhất với 0,96%; tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu thuần của doanh nghiệp tại quận Ngũ Hành Sơn thấp nhất với -19,31%.

Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu thuần của doanh nghiệp phân theo huyện/quận (ĐVT: %)
  2015 2016 2017 2019 2020
    TỔNG SỐ 1,67 1,94 2,40 3,48 -0,4
Phân theo đơn vị cấp huyện          
Quận Liên Chiểu 1,04 4,03 2,14 1,19 0,96
Quận Thanh Khê 0,42 0,77 1,60 1,04 -0,52
Quận Hải Châu 1,77 1,20 2,41 2,67 0,57
Quận Sơn Trà 0,33 0,55 2,13 12,10 -0,52
Quận Ngũ Hành Sơn 6,25 7,38 6,82 5,66 -19,31
Quận Cẩm Lệ 2,23 2,39 2,10 1,85 0,52
Huyện Hoà Vang 1,94 2,29 1,37 2,24 -1,54
Huyện Hoàng Sa          
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT