Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu thuần của doanh nghiệp phân theo loại hình doanh nghiệp
Đăng ngày 15-10-2022 10:03

Năm 2020, tổng tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu thuần của doanh nghiệp là -0,40%. Trong đó, tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu thuần của doanh nghiệp Nhà nước là 3,23%; tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu thuần của doanh nghiệp ngoài Nhà nước là -1,47%; tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu thuần của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài là -1,77%.

Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu thuần của doanh nghiệp phân theo loại hình doanh nghiệp (ĐVT: %)
  2015 2016 2017 2019 2020
Tổng số 1,67 1,94 2,40 3,48 -0,40
Doanh nghiệp Nhà nước 3,71 2,98 2,73 2,98 3,23
DN 100% vốn Nhà nước 2,11 1,53 1,89 1,92 1,94
DN hơn 50% vốn Nhà nước 6,65 6,08 4,49 7,88 8,43
Doanh nghiệp ngoài Nhà nước 0,79 1,14 1,69 3,32 -1,47
Tư nhân 1,24 3,05 2,64 -2,48 -1,4
Công ty hợp danh 0 0 0 -0,63 -1,51
Công ty TNHH  -0,34 0,11 0,08 0,26 -1,98
Công ty cổ phần có vốn Nhà nước 1,77 3,23 5,69 3,11 4,91
Công ty cổ phần không có vốn nhà nước 2,25 2,14 3,39 8,47 -1,33
Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 2,13 6,00 7,06 5,65 -1,77
DN 100% vốn nước ngoài -0,14 2,61 4,26 3,48 -0,31
DN liên doanh với nước ngoài 12,6 20,25 18,06 13,49 -12,95
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT