Lợi nhuận trước thuế của doanh nghiệp phân theo huyện/quận
Đăng ngày 15-10-2022 09:58

Năm 2020, tổng lợi nhuận trước thuế của doanh nghiệp là -1.784 tỷ đồng. Trong đó, lợi nhuận trước thuế của doanh nghiệp tại quận Hải Châu cao nhất với 652 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế của doanh nghiệp tại quận Ngũ Hành Sơn thấp nhất với -2.587 tỷ đồng.

Lợi nhuận trước thuế của doanh nghiệp phân theo huyện/quận (ĐVT: tỷ đồng)
  2015 2016 2017 2019 2020
    TỔNG SỐ 3.550 4.979 6.915 11.750 -1.784
Phân theo đơn vị cấp huyện          
Quận Liên Chiểu 298 1.580 958 593 559
Quận Thanh Khê 122 279 658 491 -225
Quận Hải Châu 1.690 1.294 2.777 3.609 652
Quận Sơn Trà 64 152 689 5.148 -168
Quận Ngũ Hành Sơn 813 865 1.109 1.034 -2.587
Quận Cẩm Lệ 394 574 568 545 151
Huyện Hoà Vang 169 234 156 330 -166
Huyện Hoàng Sa          
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT