Các chỉ tiêu cấu thành Chỉ số “Dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp” của Đà Nẵng các năm 2009 - 2018
Đăng ngày 05-12-2020 09:49, Lượt xem: 113

 

Chỉ tiêu

ĐVT

2009

2011

2013

2014

 1.  
 1.  
 1.  
 1.  

1. Tỷ lệ DN đã sử dụng dịch vụ tìm kiếm thông tin thị trường

%

67,14

72,78

 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  

2. Số hội chợ thương mại do thành phố tổ chức trong năm vừa qua

-

-

-

 •  
 •  
 •  
 •  
 1.  
 1.  

3. Tỷ lệ DN cung cấp dịch vụ (CCDV) trên tổng số DN

%

-

-

 •  
 •  
 •  
 •  
 1.  
 1.  

4. Tỷ lệ DN CCDV tư nhân và FDI trên tổng số DN CCDV

%

-

-

 •  
 •  
 •  
 •  
 1.  
 1.  

5. Tỷ lệ DN đã sử dụng nhà cung cấp dịch vụ tư  nhân cho dịch vụ tìm kiếm thông tin thị trường

%

46,15

61,74

 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  

6. Tỷ lệ DN có ý định tiếp tục sử dụng nhà cung cấp dịch vụ dân doanh trên cho dịch vụ tìm kiếm thông tin thị trường

%

20,87

44,14

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

 

7. Tỷ lệ DN có ý định tiếp tục sử dụng dịch vụ tìm kiếm thông tin thị trường

%

-

-

 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  

8. Tỷ lệ DN đã sử dụng dịch vụ tư vấn về thông tin pháp luật

%

65,24

71,05

 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  

9. Tỷ lệ DN đã sử dụng nhà cung cấp dịch vụ dân doanh cho dịch vụ tư vấn về thông tin pháp luật

%

20,39

50,93

 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  

10. Tỷ lệ DN có ý định tiếp tục sử dụng nhà cung cấp dịch vụ dân doanh trên cho dịch vụ tư vấn về thông tin pháp luật

%

17,72

36,11

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

 

11. Tỷ lệ DN có ý định tiếp tục sử dụng dịch vụ tư vấn về thông tin pháp luật

%

-

-

 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  

12. Tỷ lệ DN đã sử dụng dịch vụ hỗ trợ tìm đối tác kinh doanh

%

56,99

68,00

 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  

13. Tỷ lệ DN đã sử dụng nhà cung cấp dịch vụ dân doanh cho dịch vụ hỗ trợ tìm đối tác kinh doanh

%

50,00

71,57

 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  

14. Tỷ lệ DN có ý định tiếp tục sử dụng nhà cung cấp dịch vụ dân doanh trên cho dịch vụ hỗ trợ tìm đối tác kinh doanh

%

18,9

38,57

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

15. Tỷ lệ DN có ý định tiếp tục sử dụng dịch vụ hỗ trợ tìm đối tác kinh doanh

%

-

-

 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  

16. Tỷ lệ DN đã sử dụng dịch vụ xúc tiến thương mại

%

45,45

63,45

 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  

17. Tỷ lệ DN đã sử dụng nhà cung cấp dịch vụ dân doanh cho dịch vụ xúc tiến thương mại

%

23,53

51,09

 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  

18. Tỷ lệ DN có ý định tiếp tục sử dụng nhà cung cấp dịch vụ dân doanh trên cho dịch vụ xúc tiến thương mại

%

12,2

17,02

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

19. Tỷ lệ DN có ý định tiếp tục sử dụng dịch vụ xúc tiến thương mại

%

-

-

 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  

20. Tỷ lệ DN đã sử dụng các dịch vụ liên quan đến công nghệ

%

52,51

67,63

 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  

21. Tỷ lệ DN đã sử dụng nhà cung cấp dịch vụ dân doanh cho các dịch vụ liên quan đến công nghệ

%

45,74

63,83

 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  

22. Tỷ lệ DN có ý định tiếp tục sử dụng nhà cung cấp dịch vụ dân doanh trên cho các dịch vụ liên quan đến công nghệ

%

16,93

24,48

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

23. Tỷ lệ DN có ý định tiếp tục sử dụng các dịch vụ liên quan đến công nghệ

%

-

-

 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  

24. % DN đã sử dụng các dịch vụ đào tạo về kế toán và tài chính

%

-

-

 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  

25. % DN đã sử dụng nhà cung cấp dịch vụ dân doanh cho các dịch vụ đào tạo về kế toán và tài chính

%

-

-

 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  

26. % DN có ý định tiếp tục sử dụng các dịch vụ đào tạo về kế toán và tài chính

%

-

-

 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  

27. % DN đã sử dụng các dịch vụ đào tạo về quản trị kinh doanh

%

-

-

 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  

28. % DN đã sử dụng nhà cung cấp dịch vụ dân doanh cho các dịch vụ đào tạo về quản trị kinh doanh

%

-

-

 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  

29. % DN có ý định tiếp tục sử dụng các dịch vụ đào tạo về quản trị kinh doanh

%

-

-

 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  

30. Tỷ lệ số nhà cung cấp dịch vụ trên tổng số DN (%)

%

-

-

 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 •  
 •  

31. Tỷ lệ số nhà cung cấp dịch vụ tư nhân và có vốn đầu tư nước ngoài trên tổng số nhà cung cấp dịch vụ  (%)

%

-

-

 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 •  
 •  

Điểm Chỉ số “Dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp”

-

6,58

3,73

5,36

6,16

6,06

5,99

6,93

6,30

 

 

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT