Niên giám thống kê thành phố Đà Nẵng bao gồm số liệu thống kê cơ bản phản ánh khái quát động thái, thực trạng kinh tế - xã hội của thành phố. 
Với sự hỗ trợ của Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng, Cổng Thông tin điện tử thành phố xây dựng chuyên mục Niên giám thống kê thành phố Đà Nẵng gồm các nội dung:
- Đơn vị hành chính, đất đai và khí hậu;
- Dân số và lao động;
- Tài khoản quốc gia, ngân sách nhà nước và bảo hiểm;
- Đầu tư và xây dựng;
- Doanh nghiệp , hợp tác xã và cơ sở sxkd cá thể;
- Nông nghiệp, lâm nghiệp và thuỷ sản;
- Công nghiệp;
- Thương mại và du lịch;
- Chỉ số giá;
- Vận tải, bưu chính và viễn thông;
- Giáo dục, đào tạo và khoa học, công nghệ;
- Y tế, thể thao, mức sống dân cư, trật tự , an toàn xã hội, tư pháp và môi trường.