Chiến lược, định hướng phát triển ngành

  • Thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đến năm 2030 Đăng ngày 27-12-2023 05:37
  • Thực hiện Chiến lược quốc gia về dinh dưỡng tại thành phố Đà Nẵng đến năm 2025 Đăng ngày 11-05-2023 18:27
  • Thực hiện Chiến lược Dân số Việt Nam đến năm 2030 tại Đà Nẵng Đăng ngày 20-02-2023 18:19
  • Triển khai thực hiện Chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2030 Đăng ngày 14-02-2023 09:10
  • Tiếp tục thực hiện tốt công tác tham mưu chiến lược, điều phối kinh tế vĩ mô Đăng ngày 04-01-2023 16:21
  • Nghiên cứu, quán triệt, triển khai Nghị quyết số 10-NQ/TW về định hướng Chiến lược địa chất, khoáng sản và công nghiệp khai khoáng Đăng ngày 08-07-2022 09:54
  • Triển khai Chiến lược phát triển nông nghiệp, nông thôn bền vững giai đoạn 2021-2030 Đăng ngày 30-03-2022 13:24
  • Thảo luận chiến lược phát triển khu công nghiệp sinh thái trên địa bàn thành phố Đà Nẵng Đăng ngày 11-03-2022 13:31
  • Xúc tiến đầu tư năm 2022 thực hiện theo hướng đổi mới, chủ động, có trọng tâm, ưu tiên các thị trường chiến lược Đăng ngày 04-03-2022 14:02
  • Xây dựng và phát triển thành phố bằng tầm nhìn chiến lược, tinh thần dám nghĩ, dám làm Đăng ngày 28-12-2021 19:58